MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 

 

KsiążkiArtykuły prasoweWspomnienia i relacjeMateriały niepublikowaneMapyArchiwa

 

Powrót

 

W poniższym spisie wydawnictw książkowych, czasopism, wspomnień oraz archiwów, w jakich znajdują się materiały źródłowe do dziejów Wielkich Oczu, przytoczyłem wszystkie pozycje, z których korzystałem przygotowując niniejsze strony oraz książkę poświęconą historii, ludziom i zabytkom Wielkich Oczu, niezależnie od ich wartości poznawczej i informacyjnej. Z całą pewnością nie jest to lista pełna i wymaga ona dalszych uzupełnień. Obejmuje ona pozycje przede wszystkim w języku polskim, ale znalazły się na niej także poszczególne wydawnictwa i artykuły w językach: angielskim, hebrajskim, żydowskim, niemieckim, ukraińskim oraz rumuńskim.

 

 

KSIĄŻKI – WYDAWNICTWA ZWARTE

 

Akcja "Wisła" : dokumenty/ oprac. Eugeniusz Misiło. Warszawa: Archiwum Ukraińskie- Zakład Wydawniczy "Tyrsa" 1993; ISBN: 8390085429;

Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 2, 1560-1570 / oprac. Maria Sipayłło. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1972;

Amtliches Gemeinde- und Dorfverzeichnis fur das Generalgouvernement. Kraków: Burgverlag Krakau G.m.b.H 1943;

Anski Szymon, Hurban ha-Yehudim be-Polin, Galitsyah ve-Bukowinah. Tel Awiw: A. I. Stibel 1936;

Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944 / wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński. Kraków: Fundacja CDCN : "Księgarnia Akademicka" 2003; ISBN: 8371886209;

Argasiński Mieczysław, Walki polsko-ukraińskie o Lubaczów: listopad-grudzień 1918. Wyd. rozsz. Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lubaczowie 2000; ISBN: 8391273415;

Ataman Julian, Wacław Hieronim Sierakowski i jego rządy w diecezji przemyskiej. Warszawa: [b.w.] 1936;

Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. T. 2 Cz. 2. Warszawa: S. Orgelbrand 1845;

Bałaban Majer, Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczpospolitej Krakowskiej 1772-1868. Lwów:  Księgarnia Polska B. Połonieckiego [1916];

Barącz Sadok, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce. Lwów: [b.w.] 1891;

Barącz Sadok, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. T. 1 - 2. Lwów: Wydaw. W. Maniecki 1861;

Bar-Lev Michael, Matzevet Zicharon le-Kehilat Yavorov ve-ha-Sviva. Hajfa: Irgun Yotzei Yavorov ve-ha-Sviva 1979;

Bendza Marian, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1681 : studium historyczno-kanoniczne. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna 1982;

Bereza Tomasz, Chmielowiec Piotr, Grechuta Janusz, W cieniu „Linii Mołotowa”: Ochrona granicy ZSRR z III Rzeszą między Wisznią a Sołokiją w latach 1939-1941. Rzeszów: IPN- KŚZPNP 2002; ISBN 8389078171;

Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce: katalog. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny 1996; ISBN: 83-8588-223-3;

Betlej Andrzej, Krasny Piotr, Kościół parafialny p.w. Imienia Marii w Lipinie [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego.T. 3. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1995; ISBN: 8385739254 (t. 3);

Biełoj Aleksandr, Galicyjskaja bitwa. Moskwa-Leningrad: Gosudarstwiennoje Izdatielstwo 1929;

Błażejowśkyj Dmytro, Istorycznyj szematyzm Peremyśkoji eparchiji z wkluczenniam Apostolśkoji Administratury Łemkiwszczyny (1828-1939). Lwów: Wydaw. „Kameniar” 1995;

Bogdanowski Janusz, Fortyfikacje łańcuckie na tle małopolskiej sztuki obronnej. Łańcut: Muzeum-Zamek 1976;

Boniecki Adam, Herbarz Polski. T. 1 - 16. Warszawa: Gebethner i Wolff 1899-1913;

Bonusiak Włodzimierz, Małopolska Wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1990;

Budzyński Zdzisław, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku: stan, rozmieszczenie, struktura wyznaniowa i etniczna. T. 1 - 2. Przemyśl- Rzeszów: Towarzystwo Przyjaciół Nauk- Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1993;

Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Warszawa: [b.w.] 1990;

Chajes Wiktor, Semper fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926-1939. Kraków: Księgarnia Akademicka 1997; ISBN: 838657545X;

Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565. Cz. 2. Warszawa: Wydaw. DiG 2001; ISBN: 8386643749;

Chmielowski Benedykt, Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków. Warszawa: [b.w.] 1763;

Chrząszczewski Antoni, Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna. Wrocław: Ossolineum 1976;

Conrad v. Hötzendorf Franz, Aus meiner Dienstzeit 1906-1918. T. 4. Wiedeń: Rikola Verlag 1923;

Costin Miron, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM 1998; ISBN: 8323208417;

Czapla Jan, Walka z OUN-UPA w latach 1944-1947 (kureń „Żeleźniaka) [w:] Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu 1944-1947/ pod red. Marii Turlejskiej. Warszawa: Wydaw. MON 1966;

Czarnecki Włodzimierz, Kopf Konstanty, Lubaczów i okolice. Warszawa: Sport i Turystyka 1962;

Czartkowski Adam, Pan na Tulczynie: wspomnienia o Stanisławie Szczęsnym Potockim, jego rodzinie i dworze. Lwów - Poznań: Wydawnictwo Polskie 1925;

Czernecki Jan, Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol : z pamiętnika klasztornego 1766-1787 i z innych źródeł. Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego 1939;

Czubryt-Borkowski Czesław, Michasiewicz Jerzy, Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa: lata wojny 1939-1945. Wyd. 3 rozsz. i uzup. Warszawa: Sport i Turystyka 1980; ISBN 8321723179;

Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Lubelszczyzna, dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin: Wydaw. Lubelskie 1977;

Dąbkowski Przemysław, Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku. Lwów: Towarzystwo Naukowe 1939;

Dąbkowski Przemysław, Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego ibełskiego. [w:] Studia nad historią prawa polskiego. T. 8 z. 1. Lwów: 1921;

Deportaciji. Zachidni zemli Ukrajiny kinca 30-ch-poczatku 50-ch rr./ red. Jurij Sływka. T. 1. Lwów: Nacionalna Akademia Nauk Ukrajiny, Instytut Ukrajinoznawstwa im. I. Krypiakewycza 1996;

Dobrzański Mieczysław, Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948. Wrocław: Wydaw. Nortom 2002; ISBN: 8385829245;

Dokumenty 1941/ red. Aleksandr Nikołajewicz Jakowlew. Moskwa: Mieżdunarodnyj Fond "Diemokratija" 1998;

Druck Samuel, Swastika Over Jaworow (The tragic chronicle of the Jaworow Jewish Community). Nowy Jork, First Jaworower Indep. Ass’n, 1950;

Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 grudnia 1931. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo lwowskie bez miasta Lwowa. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1938;

Dunin-Borkowski Jerzy Sewer, Rocznik szlachty polskiej. T. 2. Lwów: Księgarnia K. Łukaszewicza 1883;

Dziuda Marcin, Pokrzywa Jan, Siódmy Kołobrzeski. Warszawa: Wydaw. MON 1976;

Encyclopaedia Judaica. Jerozolima: Keter Publishing House Ltd. 1972;

Encyklopedia kościelna podług teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami. T. 1 - 33. Warszawa - Płock - Włocławek: Wydaw. Michała Nowodworskiego 1873-1933;

Europa nieprowincjonalna : przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej[…]/ pod red. Krzysztofa Jasiewicza. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 1999; ISBN: 8386759925;

Fras Zbigniew, Galicja. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1999; ISBN: 8370236693;

Gębarowicz Mieczysław, Początki malarstwa historycznego w Polsce. Wrocław: Ossolineum 1981; ISBN: 8304007193;

Gilbert Martin, Atlas historii Holocaustu. Kraków: Wydaw. „Platan” 2004; ISBN: 8385222227;

Ginalski Edmund, 40 pułk artylerii lekkiej. Zarys dziejów 1944-1947. Warszawa: MON 1968;

Ginalski Edmund, Wysokiński Eugeniusz, Dziewiąta Drezdeńska: z dziejów 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty (1944-1947). Warszawa: Wydaw. MON 1984; ISBN: 8311069530;

Gogol Bogusław, Czerwony Sztandar. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski wschodniej; wrzesień 1939 - czerwiec 1941. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego 2000; ISBN: 8370179045;

Golimas Aurel H., Un domnitor. O epoca. Bukareszt: Editura Sport-Turism 1980;

Gosztyła Marek, Proksa Michał, Kirkuty Podkarpacia. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu 2001; ISBN: 8388172433;

Gosztyła Marek, Proksa Michał, Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu 2000; ISBN: 8388172042;

Gosztyła Marek, Proksa Michał, Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego : przewodnik po wybranych obiektach architektury monumentalnej województwa przemyskiego. Przemyśl: Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu 1995; ISBN: 839043282X;

Gottlieb Samuel Noah, Ohalei Shem. Pińsk: M. M. Glauberman 1912;

Hauser Leopold, Monografia miasta Przemyśla. Przemyśl: Księgarnia Braci Jeleniów 1883;

Heller Wolfgang, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Herzberg: Traugott Bautz, 1990-1998;

Horn Maurycy, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną. Wrocław: Ossolineum 1964;

Hruszewśkyj Mychajło, Lustraciji koroliwszczyn w zemlach chołmśkoji, bełźkoji i lwiwśkoji [w:] Żereła do istoriji Ukrajiny-Rusy. T. 3. Lwów: [b.w.] 1900;

Huk Michał, Krowica dawniej i dziś. Wrocław: [b.w.] 1990;

Iwanusiw Oleh Wołodymyr, Cerkwa w rujini. Zahybel ukrajinśkych cerkow peremyśkoji eparchiji. St. Catharines: St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics in Canada 1987;

Jabłonowski Aleksander, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona. T. 7. Cz. 1 i 2 [w:] Źródła dziejowe. T. 18. Warszawa: Gebethner i Wolff 1902-1903;

Jabłonowski Aleksander, Wołyń Podole i Ruś Czerwona [w:] Pisma. T. 4. Warszawa: E. Wende i S‑ka 1911;

Janeczek Andrzej, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 1993; ISBN: 8385463143;

Jarosz Antoni, Szanse rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie lubaczowskim [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim: region Roztocza/ pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego. (T. 1 - 2). Lubaczów - Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2001; ISBN: 8388139932;

Jasnogórski ołtarz Królowej Polski. Studium teologiczno-historyczne oraz dokumentacja obiektów zabytkowych i prac konserwatorskich/ pod red. Jana Golonki. Częstochowa: Jasna Góra 1991;

Jaworiwszczyna i Krakoweczczyna. Rehionalnyj istoryczno-memuarnyj zbirnyk /red. Wasyl Lew, Wołodymyr Barahura. Nowy Jork - Paryż - Sydney - Toronto: Ukrajinśkyj Archiw 1984;

Jegorow Aleksandr Wasiliewicz, S wieroj w pobiedu (Zapiski komandira tankowogo połka). Moskwa: Wojenizdat 1974;

Jemiołowski Mikołaj, Pamiętnik dzieje Polski zawierający: (1648-1679). Warszawa: Wydaw. DiG 2000; ISBN: 8371811225;

Jerlicz Joachim, Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. T. 1 - 2. Warszawa: Wydaw. K. Wł. Wójcicki 1853;

Kasperek Gertruda Teodora, Boromeuszki [w:] Diecezja przemyska w latach 1939-1945. T. 3. Zakony. Przemyśl: Biblioteczka Przemyska 1990;

Kersten Krystyna, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Lublin: Wydaw. Lubelskie 1965;

Kleczyński Józef, Kluczycki Franciszek, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765. Kraków: Akademia Umiejętności 1898;

Kłos Stanisław, Lubaczów i powiat lubaczowski: Mały przewodnik dla turystów i krajoznawców Krosno: PUW Roksana 2001;

Kłos Stanisław, Województwo rzeszowskie: przewodnik. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Sport i Turystyka 1973;

Kmet´ Ewstachij, Lubacziwszczyna na szlachu borot´by. Spohady. Dniepropietrowsk: Żurnał „Boristen” 2000;

Konieczny Zdzisław, Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939-1950. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu 2002; ISBN: 8388172212;

Kozak Mychajło, Minułe i siohodennia Kobylnyć Wołoskoji i Ruskoji. Przemyśl: [b.w.] 2007;

Kozak Mychajło, Pomiany, Hospody, duszi słuh Twojich. Lwów: Wydaw. „Swiczado” 2002;

Kozłowski Maciej, Między Sanem a Zbruczem: walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919. Kraków: Wydaw. „Znak” 1990; ISBN: 8370060943;

Kraszewski Józef Ignacy, Starościna bełska: opowiadanie historyczne 1770-1774. Warszawa: Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik 1951;

Krochmal Jacek, Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XVIII wieku [w:] Sąsiedztwo: osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych: materiały z konferencji międzynarodowej zorg. […] w Rzeszowie w dniach 16-17 X 1995 r./ pod red. Józefa Półćwiartka. Rzeszów: Wydaw. WSP 1997; ISBN: 838728825X;

Krywawa knyha. Peredruk wydan' 1919 ta 1921 rokiv/ oprac. Jarosław Radewycz-Wynnyćkyj. Drohobycz: Wydawnycza Firma „Widrodżennia” 1994;

Książek Mieczysław, Zagadnienia genezy rozplanowania i typologii miast prywatnych XVI i XVII wieku w południowej Małopolsce. Kraków: Politechnika Krakowska 1988;

Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915/ red. Antoni Chmurski. Wiedeń:  Skład M. Niemierkiewicz 1915;

Kubijowycz Wołodymyr, Etniczni grupy piwdiennozachidnioji Ukrajiny (Hałyczyny) na 1.1.1939. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 1983;

Kubrak Zygmunt, Pod znakiem św. Floriana: zarys dziejów ochotniczych straży pożarnych w powiecie lubaczowskim. Lubaczów: Wydaw. Muzeum 1999; ISBN: 8391181405;

Kuncewicz Adam, Plany przeglądowe miast polskich. Warszawa: Sekcja Urbanistyczna Zakładu Architektury Polskiej 1929;

Kunicki Mikołaj, Pamiętnik „Muchy”. Wyd. 3. Warszawa: Książka i Wiedza 1971;

Kuropatnicki Ewaryst Andrzej, Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi. Wyd. powtórne. Lwów: Wojciech Maniecki 1858;

Kühnel Andrzej, Zasady budowy miast małych i miasteczek. Lwów: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego 1918;

Laluk Iwan, Epizody pereżywań upisty [w:] UPA na lwiwszczyni i jarosławszczyni. Spohady i dokumenty wojakiw UPA TW „Roztoczczia” 1943-1947. Toronto-Lwów: Wydaw. „Litopys UPA” 2001;

Lecca Octav-George, Dicţionar istoric, archeologic şi geografic al României. Bukareszt: Editura Universul 1937;

Liske Ksawery, Cudzoziemcy w Polsce: L. Naker, U. Werdum, J. Bernoulli, J. E. Biester, J. J. Kausch. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt 1876;

Łewkowycz Wasyl, Storinky z pereżytoho kombatantom UPA [w:] Spohady wojakiw UPA ta uczasnykiw zbrojnoho pidpillia Lwiwszczyny ta Lubacziwszczyny. Toronto-Lwów: Wydaw. „Litopys UPA” 2003;

Łomnicki Alojzy Marian, Atlas geologiczny Galicji. Tekst do zeszytu 12. Kraków: Akademia Umiejętności 1900;

Łoś Jakub, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej. Warszawa: Wydaw. DiG 2000; ISBN: 837181125X;

Łoziński Władysław, Prawem i lewem: obyczaje na Rusi Czerwonej za panowania Zygmunta III. Kraków: Wydaw. Literackie 1957;

Łukomski Grzegorz, Partacz Czesław, Polak Bogusław, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919: działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium. Koszalin-Warszawa: Wydaw. WSI 1994; ISBN: 8386123001;

Łukomski Grzegorz, Polak Bogusław, Wrzosek Mieczysław, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920: działania bojowe : kalendarium. T. 1, (1 stycznia 1919 - 29 lutego 1920 r.). T. 2, (marzec - październik 1920 r.) Koszalin: Wydaw. WSI 1990;

Maczek Stanisław, Od podwody do czołga. Edynburg: Tomar Publishers 1961;

Makara Stanisław Piotr, Architektura, malarstwo i rzeźba kościoła rzymskokatolickiego na obszarze powiatu lubaczowskiego [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim: region Roztocza. / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego. (T. 1 - 2). Lubaczów - Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2001; ISBN: 8388139932;

Marszałek Józef, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku 1998; ISBN: 8390753227;

Mazur Zygmunt, Bar Joachim Roman, Wierna utajonej miłości : rys życia i wybór pism Kolumby Róży Białeckiej. Kraków: Wydaw. OO. Karmelitów Bosych 1989;

Meizlish Pnina, Gam jehudi gam polani. Jomano szel Wiktor Chajes [Victor Chajes. A Diary Of A Polish Jew]. Ramat Gan: Bar Ilan University Press 1998;

Miasta polskie w Tysiącleciu. T. 2./ red. nauk. Mateusz Siuchniński. Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum 1967;

Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków: Księgarnia Akademicka 1995; ISBN: 8386575123;

Michalewicz Jerzy, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. T. 3. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1993; ISBN: 8323306060 (t. 3);

Mikrut Jan, Bischöfe aus Galizien berichten an Kaiser Franz I. Wiedeń: Dom Verlag 1995;

Mironowicz Antoni, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej. Białystok: Wydaw. Bractwo Młodzieży Prawosławnej 2003; ISBN: 8390292815;

Miroszewski Kazimierz, Centralny Obóz Pracy Jaworzno: podobóz ukraiński (1947-1949). Katowice: Wydaw. „Śląsk” 2001; ISBN: 8371642539;

Misiło Eugeniusz, Powstanśki mohyły. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Archiwum Ukraińskie” 1995;

Mordechaj ben Szmuel, Szaar haMelech [Brama Królewska]. Boisbriand (Kirias Tosh): Wydaw. Zvi Arie Frisch 1997;

Motyka Grzegorz, Tak było w Bieszczadach. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1999; ISBN: 8372330654;

Müller-Brandenburg, Die Schlacht bei Grodek-Lemberg. Oldenburg: Wydaw. Gerhard Stalling 1918;

Myrczuk Petro, Ukrajinśka Powstanśka Armija 1942-1952 rr. Kijów: Narodna Gazeta 1991;

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski. T. 1 - 10. Lipsk: Breitkopf i Haertel 1839-1846;

Nowacki Włodzimierz, Organizacja i działalność Wojsk Wewnętrznych (sierpień 1944-maj 1945) [w:] Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu. Warszawa: Wydaw. MON 1966;

Olszewski Edward, Początki władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie 1944-1947. Lublin: Wydaw. Lubelskie 1975;

Orenstein Cwi, Lizkor ve-lo liszkoach [To Remember And Not To Forget]. Tel Awiw: [b.w.] 2005;

Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy. Przemyśl: Zjednoczenie Towarzystw Polskich 1917;

Orts-Repertorium des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau. Wiedeń: Verlag von Carl Gerold’s Sohn 1874;

Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce/ zebrał i oprac. Andrzej Saładiak. Warszawa: Burchard Edition 1993; ISBN: 8390039818;

Paprocki Bartosz, Herby rycerstwa polskiego. Kraków: [b.w.] 1584;

Partyzanśkymy dorohamy z komandyrom “Zalizniakom”/ red. Roman Zinkewycz. Drohobycz: Wydaw. „Widrodżennia” 1997;

Pawłowski Artur, Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wyżyna Wołyńska (część polska). Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Stanisław Kryciński 2000; ISBN: 8385531106;

Piechotkowie Maria i Kazimierz, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydaw. Krupski i S-ka 2004; ISBN: 9788386117543;

Pilarczyk Zbigniew, Fortyfikacje na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVII w. Poznań: Instytut Historii UAM 1997; ISBN: 8386650419;

Piłat Zbigniew, Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem. Lwów: [nakładem autora] 1890;

Pinkas HaKehillot [Encyclopaedia of Jewish Communities]. Jerozolima: Yad Vashem, Martyrs' and Heroes' Remebrance Authority 1980;

Piórecki Jerzy, Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989; ISBN: 8303027107;

Pohl Dieter, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien, 1941-1944. Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens. Monachium: Studien zur Zeitgeschichte Oldenbourg 1996;

Polski słownik biograficzny. T.1 - 45.  Kraków - Warszawa - Wrocław: Ossolineum 1935-2008; ISBN 8304032910 (całość);

Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem. Rzeszów: Wydaw. Libra 2004; ISBN: 8389183056;

Predescu Lucian, Enciclopedia Cugetarea. Bukareszt: Cugetarea - Georgescu Delafras 1940;

Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa : lata wojny 1939-1945 / materiały zebrali i oprac. Czesław Czubryt-Borkowski, Jerzy Michasiewicz . Wyd. 3 rozsz. i uzup. Warszawa: Sport i Turystyka 1980; ISBN: 8321723179;

Rąkowski Grzegorz, Polska egzotyczna. Cz. 2. Wyd. 2 popr. i uzup. Pruszków: Oficyna Wydawnicza  „Rewasz” 2000; ISBN: 8385557784;

Reinhard Wilhelm, 4. Garde-Regiment zu Fuss. Oldenburg i. D. / Berlin: Verlag von Gerhard Stalling 1924;

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo przemyskie. Warszawa: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 1983;

Repatriacja czy deportacja. : Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946. T. 1, Dokumenty 1944-1946/ pod red. Eugeniusza Misiły. Warszawa: Archiwum Ukraińskie 1996; ISBN: 838611200X (t. 1);

Rocznik statystyki Galicyi 1892-1893/ red. Tadeusz Rutowski. Lwów: Krajowe Biuro Statystyczne 1893;

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej T. 11, Miedecki-Mzurowski / oprac. przez Seweryna Uruskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff 1914;

Rosenstein Neil, The Unbroken Chain. Biographical sketches and the genealogy of illustrious Jewish families from the 15th-20th century, Nowy Jork: Shengold Publishers, Inc. 1976;

Rospond Stanisław, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wrocław: Ossolineum 1984; ISBN: 8304010909;

Ross Juliusz, Dwór obronny w Wielkich Oczach w powiecie lubaczowskim [w:] Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego: w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL: materiały z sesji naukowej, Łańcut 9-10 maja 1970. Łańcut: Muzeum-Zamek 1972;

Rożański Jan, Lubaczów i okolice. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988; ISBN: 8303016180;

Rymut Kazimierz, Nazwy miast Polski. Wyd. 2 uzup. Wrocław: Ossolineum 1987; ISBN: 8304024365;

Sandkühler Thomas, „Endlösung“ in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941-1944. Bonn: Dietz 1996;

Sarnecki Kazimierz, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Wrocław: Ossolineum 1958;

Schorr Mojżesz, Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku. Jerozolima: The Hebrew University of Jerusalem 1991;

Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem/ red. Józef Buzek. Kraków: Krajowe Biuro Statystyczne 1905;

Skorowidz gminny Galicyi. Wiedeń: C. K. Centralna Komisya Statystyczna 1907;

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. (T.13. Województwo lwowskie). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 1924;

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 13, [Warmbrun-Worowo]/ pod red. Bronisława Chlebowskiego. Warszawa : Wł. Walewski 1893;

Sopel Tadeusz, Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989; dokumenty, wspomnienia, refleksje. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy 2000; ISBN: 8391351114;

Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim/ oprac. Seweryn Lehnert. Lwów: Wydaw. Książek Szkolnych 1924;

Spis zabytków architektury i budownictwa województwa przemyskiego. Przemyśl: Urząd Wojewódzki 1984;

Sprawy i rzeczy ukraińskie/ red. Franciszek Rawita-Gawroński. Lwów: [b.w.] 1914;

Srogosz Tadeusz, Dżuma ujarzmiona?: walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta. Wrocław: Wydawnictwo Arboretum 1997; ISBN: 8386308230;

Sroka Albin, Wielkie Oczy: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Jarosław - Wielkie Oczy: SMBPS 2000; ISBN: 8391435318;

Stadtmauer Murray, My Father’s Century. Bayside NY: JCBH Press 1999;

Stegemanns Hermann, Geschichte des Krieges. Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1917-1921;

Steinig Serafina, Cóż ci oddam Panie. Calgary: Exello Printing Ltd. 1977;

Stelmach Antoni, O zabytkach ruchomych powiatu lubaczowskiego [w:] Rzeszowska teka konserwatorska. Rzeszów: Biuro Dokumentacji Zabytków 1974;

Stęczyński Maciej Bogusz, Okolice Galicyi. Lwów: Wydaw. Kajetan Jabłoński 1847;

Styrna Jadwiga, Mamoń Agata, Zabytki ziemi lubaczowskiej. Przemiany w latach 1904-2004 na podstawie rękopisu Karola Notza. Kraków: Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej 2004; ISBN: 8391575969;

Sudyn Jurij, Oswita na Lubacziwszczyni w drugij połowyni XIX i perszij połowyni XX stolittia [w:] Nasz kraj Lubacziwszczyna. Lwów: [b.w.] 2000;

Szaflik Józef Ryszard, Dzieje ochotniczych straży pożarnych, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985; ISBN: 8320535107;

Szajer Franciszek, Sanktuarium cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach. Wielkie Oczy: [b. w.] 2001; ISBN: 839143530X;

Szaranewycz Izydor, Jubilejnoje izdanie w pamiat’ 300-letniaho osnowania lwowśkoho Stawropyhijskoho Bratstwa. Lwów: Stawropihijśkyj Instytut 1886;

Szcześniak Antoni, Szota Wiesław, Droga do nikąd. Warszawa: Wydawnictwo MON 1973;

Szelągowski Władysław, Kryptonim „Bastion”. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. MON 1968;

Szelągowski Władysław, Wzburzony San. Warszawa: Książka i Wiedza 1973;

Szematyzm królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (do 1869 Provinzial-Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien), Lwów: [b.w.] 1870-1914;

 Szematyzm wseho hreko-katołyćkoho duchowenstwa złuczenych eparchij peremyśkoji, sambirskoji i sianićkoji. Przemyśl: [b.w.] 1879, 1903;

Szydłowski Tadeusz, Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. Lwów: Gebethner i Wollf 1919;

Święcki Tomasz, Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski. Warszawa: S. H. Merzbach 1858-1859;

Taktycznyj widtynok UPA 27-j „Bastion”: Lubacziwszczyna, Tomasziwszczyna, Jarosławszczyna (dokumenty i materiały) /red. Petro Poticznyj. Toronto-Lwów: Wydaw. Litopys UPA 2004;

Taraban Mikoła, Fil Iwan, Pro kuriń „Mesnyky” w t. zw. Zakerzonni [w:] Spohady wojakiw UPA ta uczasnykiw zbrojnoho pidpillia Lwiwszczyny ta Lubacziwszczyny. Toronto-Lwów: Wydaw. „Litopys UPA” 2003;

Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku: spisy/ red. Antoni Gąsiorowski. Kórnik: Biblioteka Kórnicka 1992; ISBN: 8385213007 (całość);

Veress Andrei, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării-Româneşti, t. X, Acte şi scrisori (1637-1660). Bucureşti: Imprimeria Naţională 1938;

Waszkielewicz Antoni, W służbie i walce [w:] Zabliźnić rany: Polacy i Ukraińcy. Suwałki: Wydaw. Hańcza 2001; ISBN: 8387415286;

”W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali...“ : Polska a Rosja 1939-42/ wybór i oprac. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska Gross. Londyn: Wydaw. „Aneks” 1983; ISBN  090660110X;

Webersfeld Edward, Jaworów. Monografia historyczna, etnograficzna i statystyczna, Lwów: Władysław Łoziński 1909;

Wejchert Kazimierz, Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne. Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Odbudowy 1947;

Węgierski Jerzy, Armia Krajowa na zachód od Lwowa. Kraków: Wydaw. „Platan” 1993;

Węgierski Jerzy, Lwowskie oddziały leśne „Warta” na Rzeszowszczyźnie 1944-1945. Kraków: Wydaw. „Platan” 1998; ISBN: 8385222359;

Węgierski Jerzy, Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941. Warszawa: Editions Spotkania 1991; ISBN: 8385195157;

Węgierski Jerzy, Oddziały leśne 19. pułku piechoty. Kraków: Wydaw. „Platan” 1993;

Węgierski Jerzy, W lwowskiej Armii Krajowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1989; ISBN: 8321110444;

Wierzbieniec Wacław, Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1996; ISBN: 8386246723;

Wład Paweł, Województwo przemyskie. Zarys geograficzny. Przemyśl: Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1996;

Wunder Meir, Meorei Galicia [Encyclopedia of Galician Rabbis and Scholars]. Jerozolima: Institute for Commemoration of Galican Jewry 1997;

Wynne Suzan F., Finding Your Jewish Roots in Galicia: A Resource Guide. Teaneck NJ: Avotaynu Inc. 1998;

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. [T] 33. Województwo przemyskie/ red. Magdalena Róziewicz. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków 1998; ISBN: 8386334576;

Zach Cornelius R., Staat und Staatsträger in der Walachei und Moldau im 17. Jahrhundert. Monachium: Hieronymus 1992;

Załuski Zbigniew, Czterdziesty czwarty. Wyd. 7. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1973;

Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych/ red. Jerzy Piwocki. Lwów: Piller-Neumann 1912;

Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce (1942-1947)/ pod. red. Zdzisława Koniecznego. Przemyśl: Polski Związek Wschodni 2001; ISBN: 8388417193;

Żukowśkyj Arkadij, Petro Mohyła j pytannia jednosty cerkow. Kijów: Mystectwo 1997;

Żychliński Teodor, Złota księga szlachty polskiej. T. 1 - 32. Poznań: Jarosław Leitgeber  1879-1908;

Źródła do dziejów regionu przemyskiego w latach 1944-1949/ pod red.  Zdzisława Koniecznego. Przemyśl: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu 1979;

 

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 

Adamczyk Mieczysław Jerzy, Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1772-1868 [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. 1996, t. 3, s. 165;

Amerikaner Judischer Philanthrop in Wielkie Oczy [w:] Der Morgen. 1927, nr 209;

Bek Wiesław, Związana nić ... [w:] Życie Podkarpackie. 2001, nr 42;

Bogdanowski Janusz, Fortyfikacje ziemne na terenie powiatu lubaczowskiego [w:] Rocznik Ziemi Lubaczowskiej. 1971, t. 2, s. 15-27;

Borcz Henryk, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich stan personalny w okresie kasat józefińskich przy końcu XVIII stulecia w świetle statystyk urzędowych [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. 2005, nr 82 (2004), s. 31-64;

Chronyka [w:] Wistnyk peremyśkoji eparchii. 1897, nr 5;

Czamańska Ilona, Rumuńska imigracja polityczna w Polsce XVII wieku [w:] Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 1993, t. 6;

Czop Edyta, Deportacje ludności polskiej z obwodu lwowskiego w 1940 roku [w:] Studia Rzeszowskie. 1996, t. 3;

Daniluk Władimir, Ukrainsko-polskaja dieportacija [w:] Kijewskije Wiedomosti. 2004, nr 119;

Delmanowicz Dariusz, 30 tysięcy złotych za macewy [w:] Nowiny. Gazeta Codzienna. 2003, nr 222;

Domański Zdzisław, Widoczny postęp. Dziś Wielkie Oczy [w:] Życie Przemyskie. 1979, nr 8;

Dudek Zbigniew, Gminna niezaradność [w:] Zielony Sztandar. 1973, nr 50;

Elias Gottfried Dies, Head of Baking Firm [w:] New York Times. 1932, (brak nr);

Forst Otto, Przyczynek do najdawniejszej genealogii Mohyłów [w:] Miesięcznik Heraldyczny. 1911, nr 1-2;

Gajerski Stanisław Franciszek, Dzieje Żydów cieszanowskich [w:] Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. 1977, nr 4 (104), s. 29;

Gajerski Stanisław Franciszek, O dzieje Armii Krajowej jarosławskiego obwodu [w:] Armia Krajowa, obwód Jarosław. 1991, Kwartalnik nr 1;

Gajerski Stanisław Franciszek, O potrzebie szerszego spojrzenia na struktury organizacyjne jarosławskiego obwodu Armii Krajowej [w:] Armia Krajowa, obwód Jarosław. 1991, Kwartalnik nr 2;

Gajerski Stanisław Franciszek, Struktury organizacyjne ZWZ i oddziały partyzanckie AK na terenie obszaru przedwojennego powiatu lubaczowskiego [w:] Dzieje Najnowsze. 1986, r. XVIII/2, s. 158;

Gorczyca Anna, Wielkie Oczy. Macewy powrócą na kirkut [w:] Gazeta.pl - portal internetowy [online] [dostęp 9 listopada 2003]. Dostępny w : www.gazeta.pl;

Grygiel Jan, Wielkie Oczy patrzą na nas [w:] Widnokrąg. 1966, nr 51, s. 3-4;

Haj Anszel, Wielkie Oczy [w:] Hamewasser. 1866, nr 44;

Herasymowycz Mychajło, Heroji ne wmyrajut´ [w:] Wisnyk Lubacziwszczyny. 2002, nr 7;

Horn Maurycy, Zaludnienie województwa bełskiego w roku 1630 [w:] Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. 1959, t. 21, s. 34-47;

Horn Maurycy, Żydowski ruch osadniczy w miastach Rusi Czerwonej do 1648 r. [w:] Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. 1974, nr 90, s. 3-24;

Horn Maurycy, Żydzi województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII w. [w:] Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. 1958, nr 27, s. 22-61;

Jabłońska-Deptuła Ewa, Zakony diecezji przemyskiej od pierwszego rozbioru do 1938 roku [w:] Nasza Przeszłość. 1976, nr 46, s. 207-268;

Jabłoński Mieczysław, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach 1918-1939 [ w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa.1990, t. 1, s. 229- 250;

Jakóbczak Hadrian, Typowe kresowe miasteczko [w:] Spotkania z Zabytkami. 2002, nr 11(189);

Juchniewicz Mieczysław, Udział 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty w akcji „Wisła” [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny. 1962, nr 4;

Kaczkowski Karol, Wielkie Oczy podczas wojny światowej [w:] Ziemia Jaworowska. 1933, nr 12;

Kaczkowski Karol, Wielkie Oczy przed wojną światową [w:] Ziemia Jaworowska. 1933, nr 7;

Kaczkowski Karol, Z legend o Wielkich Oczach [w:] Ziemia Jaworowska. 1933, nr 3;

Klejnot na uboczu [w:] Dziennik Polski. 2003, (brak nr);

Kluz Józef, Kupny Cecylia, Spotkanie z Wielkimi Oczami [w:] Niedziela Przemyska. 1997, nr 12 i 13;

Kołbuk Witold, Granice i sieć parafialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVIII i XIX w. [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. 1996, t. 3, s. 101-127;

Komański Henryk, Zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii w powiecie lubaczowskim [w:] Na rubieży. 1995, nr 1 (11);

Komański Henryk, Rydzik Wojciech, Eksterminacja polskiej ludności w powiecie jaworowskim [w:] Na rubieży. 1996, nr 3 (17);

Komański Henryk, Eksterminacja ludności polskiej dokonana przez ludobójcze bandy militarne OUN i UPA w powiecie Jaworów, cz. 2 [w:] Na rubieży. 2000, nr 46; Komański Henryk;

Konieczny Zdzisław, Straty biologiczne i materialne byłego powiatu lubaczowskiego w latach 1939-1944 [w:] Materiały i Studia Muzealne. 1980, t. 3;

Konieczny Zdzisław, Straty biologiczne i materialne województwa przemyskiego poniesione w II wojnie światowej [w:] Rocznik Historyczno-Archiwalny. 1985, t. 2;

Krochmal Jacek, Bożnice i cmentarze żydowskie na terenie rzymsko-katolickiej diecezji przemyskiej w połowie XVIII wieku [w:] Studia Przemyskie. 2004, t. 2, s. 27-36;

Lec Stanisław Jerzy, W Jaworowszczyźnie [w:] Czerwony Sztandar. 1939, nr 81;

Lec Stanisław Jerzy, Życie kulturalne rejonu jaworowskiego [w:] Czerwony Sztandar. 1940, nr 91;

Leskiewicz Janina, „Gospodarskie przepisy” Leony Wielopolskiej z 1810 r. [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1954, R. II;

Łazar Adam, Wielkie Oczy - miasto Fredrów [w:] Pogranicze. 1993, nr 36;

Łazar Adam, Żydzi w obronie synagogi [w:] Super-Nowości. 2003, nr 152;

Mazur Janusz, Promyk nadziei [w:] Teraz. 2001, nr 44;

Michoń Jacek, Wielkie Oczy szeroko otwarte [w:] Angora. 2008, nr 4 (919);

Motylewicz Jerzy, Uwagi o początkach Krakowca w związku z publikacją dokumentu przeniesienia miasta na prawo magdeburskie [w:] Przemyskie zapiski historyczne. 1987, R. 4-5;

Müller Wiesław, Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym 1375-1772 [w:] Nasza Przeszłość. 1976, nr XLVI, s. 29-52;

Nabywaniec Stanisław, Recepcja reform kościelnych cesarza Józefa II w greckokatolickiej diecezji przemyskiej [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. 1996, t. 3, s. 127-165;

Nalepa Rena, Kresy patrzą Wielkimi Oczami [w:] Dziennik Polski. 1959, (brak nr);

Nalepa Rena, Małe problemy Wielkich Oczu [w:] Dziennik Polski. 1959, (brak nr);

Nowe granice powiatów. Administracyjny podział okr. Galicji [w:] Gazeta Lwowska. 1941, nr 41;

Nowy podział administracyjny Galicji [w:] Gazeta Lwowska. 1942, nr 94;

Ogryzło Roman, Powstanie i działalność władzy ludowej na terenie b. powiatu lubaczowskiego (lipiec 1944 - grudzień 1948) [w:] Rocznik Lubaczowski. 1985, t. 3;

Ogryzło Roman, Wybrane zagadnienia demograficzne powiatu lubaczowskiego (1938-1948) [w:] Rocznik Lubaczowski. 1994, t. 5;

Piechotkowie Maria i Kazimierz, Bóżnice polskie XIV-XVIII [w:] Kalendarz żydowski 1985-1986. 1985, s. 63-83;

Pogrom BeGalicia [w:] HaMicpe. 1910, nr 27;

Prochownikowa Amalia, Sanktuarium Matki Bożej w Wielkich Oczach [w:] Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich. 2001, (brak nr);

Prokopiuk Nikołaj, Na zachodnim brzegu Bugu. Ze wspomnień partyzanta [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny. 1961, nr 3;

Proksa Michał, Wielkie Oczy: Dwór obronny i klasztor dominikanów [w:] Kurier Wschodni. 1997, nr 8;

Różycki Krzysztof, Wstyd ma Wielkie Oczy [w:] Angora. 2003, nr 49, s. 20-21;

Sawiński Kazimierz, Wielkie Oczy w przeszłości [w:] Rocznik Ziemi Lubaczowskiej. 1971, t.2;

Skwarczyński Józef, Rozwój sieci kolejowej pod zaborem austrjackim [w:] Inżynier Kolejowy. 1926, nr 8-9;

Sobocki Wojciech, Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA (lista V) [w:] Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej. 1993, nr 8;

Socha Adam, Spojrzeć w Wielkie Oczy [w:] Profile. 1980, nr 5;

Stadtmauer Murray, Rediscovering Our Polish Shtetl: The Restoration of Vilkotch [w:] Dorot. 2002, Spring-Summer;

Stępień Stanisław, Źródła do dziejów reaktywowania i organizacji struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1989-1996 [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. 1996, t. 3, s. 297-329;

Sudyn Jurij, Formuwannia nacionalnoho składu naselennia na zachidnych ukrajinśkich etnicznych zemliach [w:] Wisnyk Lubacziwszczyny. 1996, nr 2;

Szczepański Włodzimierz, Taniec na grobach [w:] Kulisy. 2004, nr 19, s. 16-19;

Szekely Maria Magdalena, Ion Movila logofatul si cneaghina lui, Maria [w:] Magazin Istoric. 2000, nr 2;

Szwic Jacek, Skandal [w:] Życie Podkarpackie. 2003, (brak nr);

Trzciński Jan, Spod przymkniętych powiek [w:] Nowe Państwo. 2002, nr 12 (330);

Warzocha Adam, Co ma znaczenie [w:] Nowiny Rzeszowskie. 1979, nr 231;

Wawszczak Zbigniew, Mały rycerz odpoczywał w Wielkich Oczach [w:] Widnokrąg. 1972, nr 40;

Węgierski Jerzy, Oddziały leśne „Warta” Obszaru Lwów na Rzeszowszczyźnie (wrzesień 1944 - czerwiec 1945) [w:] Zeszyty Historyczne WiN-u. 1996, nr 9;

Węgrzynek Hanna, Dzieje osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich do końca XIV w. [w:] Kalendarz żydowski 1985-86. 1985, s. 25-35;

Węgrzynek Hanna, Żydzi w Koronie i Litwie w XV i XVI wieku [w:] Kalendarz żydowski 1986-87. 1986, s. 33-45;

Wilk Dorota, Siostra-budowlaniec [w:] Gazeta Wyborcza. 2003, nr 2;

Witkowski Wiesław, Dzieje przenikania terminologii religijnej kościoła bizantyjskiego do języka polskiego, tudzież terminologii religijnej kościoła rzymskiego do języka ukraińskiego [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. 2000, t. 5;

Wolański Franciszek Ksawery, Zbiory archiwalne [w:] Rozmaitości. 1859, nr 43;

Wolański Franciszek Ksawery, Zbiory archiwalne [w:] Rozmaitości. 1859, nr 47;

Wolski Krzysztof, Lubaczów i okolice na przełomie XVIII i XIX wieku [w:] Rocznik Lubaczowski. 1967, t. 1, s. 45-46;

Wolski Krzysztof, Powiat Radymno, zarys społeczno-gospodarczy [w:] Rocznik Przemyski. 1965, t. 10;

Woszczak Wojciech, Akcja osiedleńcza w powiecie lubaczowskim w latach 1944-49 [w:] Rocznik Lubaczowski. 1998, t. 8;

Zathey Zdzisław, Jeszcze o 4 kompanii 19 pp. AK, zwanej „lubaczowską [w:] Rocznik Lubaczowski. 1997, t. 7;

Żbikowski Piotr, Od Narola do Sandomierza: ziemia rzeszowska w „Potopie” Henryka Sienkiewicza [w:] Kwartalnik Rzeszowski. 1966, nr 3, s. 20-28;

 

 

KRONIKI, WSPOMNIENIA I RELACJE

 

Beer Jonas, Hochberg Włodzimierz, Wspomnienia, 1946, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie;

Cicha Stanisława, Wspomnienia, Rudzienice 1983, w posiadaniu autora;

Hoffman Icchak, Historia mojego życia, Kanada 1996, w posiadaniu autora;

Kantorovitch Machla, Wspomnienia, Montreal 2002, w posiadaniu autora;

Majus Ryszard, Wspomnienia, Tel Awiw 1992, w posiadaniu autora;

Manber Israel, Wspomnienia, 1946, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie;

Partyka Grażyna, Rodzina Steinbruchów, Gdynia 2002, w posiadaniu autora;

Pisarz Marian, Wspomnienia, Wielkie Oczy 2001, w posiadaniu autora (nagranie);

Sawiński Kazimierz, Losy rodziny Wollfów i innych, Wielkie Oczy ok. 1970, w posiadaniu autora;

Szarota (Strasser) Stanisław i Henryka, Wielkie Oczy w latach 1939-1942, Tel Awiw 1965, Instytut Jad wa-Szem w Jerozolimie;

Zimmerman Ignacy, Wspomnienia, Ramat HaSzaron 1962, Instytut Jad wa-Szem w Jerozolimie;

Zukerberg Lea, Wspomnienia, Bat-Jam 2002, w posiadaniu autora;

 

 

INNE MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

 

Hazik Henryk, Dziedzice Wielkich Oczu. Cykl kazań fatimskich w Jubileuszowym Roku Świętym 2000, MS, Wielkie Oczy 2000;

Kluz Józef (red.), Kronika Parafii Wielkie Oczy (1953-1984), MS, Wielkie Oczy 1970-84;

Kluz Józef (red.), Kronika Parafii Wielkie Oczy (1985-1992), MS, Wielkie Oczy 1985-92;

Mazur Janusz, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, MS, Muzeum w Lubaczowie, Lubaczów 1997;

Porada Stanisław, Zarys dziejów wsi Miękisz Nowy i okolic, MS, Miękisz Nowy 1999;

Ross Juliusz, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo rzeszowskie. Powiat lubaczowski, MS, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1959;

Sawiński Julian (red.), Historia Wielkich Oczu. Materiały i rękopisy Kazimierza Sawińskiego, MS, Wielkie Oczy 1994;

Szuwarowski Krzysztof, Synagoga. Wielkie Oczy. Karta ewidencyjna, MS, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2000;

Trzciński Andrzej, Cmentarz żydowski w Wielkich Oczach, MS, Lublin 2002;

Tworek Andrzej, Konflikt polsko-ukraiński na terenie powiatu lubaczowskiego (1944-1947), MS (praca magisterska), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999;

 

MAPY

 

Administrativ-Karte von dem Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina. Skala 1:115200. Wiedeń: Carl Richter Kummerer, 1855;

Atlas geologiczny Galicyi, Lubaczów, słup 4, pas IX. Skala 1:75000. Kraków: Akademia Umiejętności, 1900;

Galizisch-ungarischer Kriegsschauplatz. Ostgalizien und Bukowina.  [w:] Weltkrieg! Kriegs- und Ruhmesblätter. 1915, nr 51;

Gmina Wielkie Oczy. Skala 1:25000. [b. m.]: [b. w.], 2001;

Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien. Skala 1: 28800. Wiedeń: Friedrich von Mieg, 1779-1782;

Lubaczów, Grossblatt 392no. Skala 1:100000. Berlin: OKH der Wehrmacht, 1940;

Lubaczów M-34-71/72: Mapa topograficzna Polski. Wyd. turystyczne. Skala 1:100000. Warszawa: Oddział Topograficzny Szt. Gen. WP, 1999;

Lubaczów,  pas 48, słup 36. Skala 1:100000. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1938;

Lubaczów, pas 48, słup 36. Skala 1:100000. Warszawa: Sztab Generalny WP, 1955;

Lubaczów, Zone 5 Kol. XXVIII. Skala 1:75000. Wiedeń: Militärgeographischen Institut, 1897-1899;

Lwiwska obłast’. Karta awtoszlachiw. Skala 1:250000. Lwów: Derżawne Naukowo-Wyrobnycze Pidpryjemstwo „Kartohrafija”, 2003;

Lwów M-34-83/84, M-35-73: Mapa topograficzna Polski. Wyd. turystyczne. Skala 1:100000. Warszawa: Oddział Topograficzny Szt. Gen. WP, 1997;

Mapa klucza Wielkie Oczy. [Skala ok. 1:5000]. [b. m.]: [b. w.],  1793;

Mapa powiatu Lubaczów. Skala 1:100000.  Warszawa:  PPWK, 1964;

Marschrouten-Karte des Königreiches Galizien und Lodomerien und des Herzogthums Bukowina. Skala 1:288000. Wiedeń: Militärgeographischen Institut, 1868;

Powiat Jarosław. Skala 1:25000. Warszawa: Zarząd Topograficzny Szt. Gen. WP, 1962;

Powiat lubaczowski: Mapa administracyjna i komunikacyjna. Skala 1:100000. [b. m.]: Główny Urząd Pomiarowy Kraju, 1947;

Powiat Lubaczów. Skala 1:25000.  Warszawa: Zarząd Topograficzny Szt. Gen. WP, 1963;

Powiat Lubaczów. Skala 1:100000. Warszawa: PPWK, 1970;

Sambor 41º50º. Skala 1:200000.  Wiedeń: Militärgeographischen Institut, 1894;

Strassen-Karte des Königreiches Galizien und Lodomerien und des Herzogthumes Bukowina. Skala 1:288000.  Wiedeń: Militärgeographischen Institut, 1868;

Topographische Special-Karte von Central Europa. [Skala ok. 1:200000].  Głogów: Daniel Gottlob Reymann, Verlag von Carl Flemming, 1855;

Wielkie Oczy 166.443. Skala 1:10000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2000;

Województwo podkarpackie: Mapa administracyjno-drogowa. Skala 1:190000.  Katowice: Mapy Ścienne Beata Piętka, 2000;

Województwo rzeszowskie. Skala 1:300000. Sanok: Urząd Wodno-Melioracyjny, 1946;

 

 

ARCHIWA

 

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (AAP),
37-700 Przemyśl; Plac Katedralny 4a

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGD),
00-263 Warszawa; ul. Długa 7

Archiwum Państwowe w Krakowie (APK),
30-960 Kraków; ul. Sienna 16

Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP),
37-700 Przemyśl; ul. Lelewela 4

Centralne Archiwum Dominikanów w Krakowie (CAD),
31-043 Kraków; ul.
Stolarska 12

Centralne Archiwum Historii Narodu Żydowskiego w Jerozolimie (CAŻ)
The Central Archives for the History of the Jewish People,
91010 Jerozolima; Givat Ram, Sprinzak Building

Centralne Archiwum Syjonistyczne w Jerozolimie (CAS)
The Central Zionist Archives,
91920 Jerozolima; 4 Zalman Shazar Avenue

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW)
00-910 Warszawa-Rembertów; ul. Czerwonych Beretów 124

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (CHL)
Centralnyj Derżawnyj Istoricznyj Archiw Ukrainy,
79000 Lwów, MSP, pl. Soborna 3a

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (IPN)
00-207 Warszawa; Plac Krasińskich 2/4/6

Instytut Jad wa-Szem w Jerozolimie (IYV)
Yad Vashem, Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, 91034 Jerozolima; Herzel Boulevard

Muzeum Pamięci Holocaustu w Waszyngtonie (HMM)
The United States Holocaust Memorial Museum,
DC 20024-2126 Waszyngton; 100 Raoul Wallenberg Place

Muzeum w Lubaczowie (MWL),
37-600 Lubaczów; ul. Sobieskiego 4

Ośrodek „Karta” (OŚK)
02-536 Warszawa; ul. Narbutta 29

Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH),
00-090 Warszawa; ul. Tłomackie 3/5