Józef Ignacy Kraszewski

Starościna bełska

Opowiadanie historyczne 1770-1774

Powrót

Tom 1, Rozdział 3

 

Królik ruski [Franciszek Salezy Potocki] najwięcej w stolicy swej, Krystynopolu, przebywał i panował; dobra jego były ogromne i niejedno księstwo niemieckie byłoby się wygodnie w nich pomieściło. Oprócz majętności w ziemi przemyskiej, nad Sanem, w województwach: krakowskim, sandomierskim i lubelskim, bracławskim i podolskim, miał niezmiernie rozległe dobra mohylewskie, Tulczyn (Nesterwar), Brahiłów, Umańszczyznę; a granicząc z Turcją, jak istotny panujący, miał z nią stosunki nie tylko sąsiedzkie, ale dyplomatyczne.

 

Krystynopol, wspaniała rezydencja, Tartaków, Waręż, Łaszczów, Witków z czterdziestu wsiami, Chorostków, Strużów, Wielkie Oczy, starostwa bełskie, sokalskie, Stojanów, Hrubieszów należały do tej magnackiej fortuny wojewody kijowskiego. Starostwa z dobrami dziedzicznymi dokoła Krystynopola składały obszerny kawał kraju zostający we władaniu Potockiego, zasiany gęstymi miasteczkami, jako Tartaków z cudownym obrazem N. Panny, gdzie sławne odbywały się jarmarki w dzień św. Anny, na imieniny wojewodziny, i sklepy były na ten cel wymurowane obszerne, dla cudzoziemskich kupców, którzy na nie przybywali, z żydowską drukarnią, w czasie choroby, jak wieść niosła, przyrzeczoną i oddaną jezuitom w r. 1754; Wielkie Oczy, niegdyś Łaszczów i Modrzejowskich, również z cudownym N. Panny obrazem; Waręż, po Matczyńskich i Łaszczach, nad Wielkim Stawem, z kolegium pijarskim, fundowanym przez Józefa Łaszcza w r. 1740; Łaszczów nad Huczwą, z Domaniżem przyległym, w którym był zamek warowny i kolegium jezuickie ze wspaniałym ogrodem; Sokal nad Bugiem, z cudownym obrazem i dwoma klasztorami; Bełz, dawna stolica książęca, której stare zamczysko w gruzach leżało na kępie itd., itd.

Powrót