URSZULA MODRZEWSKA NADAJE PAROCHOWI w ŻMIJOWISKACH

PRAWO WARZENIA PIWA I SPUSZCZANIA GORZAŁKI

 - z 15 września 1690

Powrót


                             Urszula z Sieczyna Hrabina na Krasiczynie Modrzewska Podskarbina Nadworna

                        Koronna, Medycka, Radomska, etc. Starościna

 

Wszem wobec y każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć będzie należało donoszę do wiadomości: iż ia pragnąc w dobrach moich iako naywiększego chwały Bożey pomnożenia y zbawienia dusz krwią Chrystusową odkupionych, tudziesz zabiegaiąc dawnym błędom schysmatyckim, aby te owieczki rozpruszone do Owczarni prawdziwey były przyłączone y do Opoki Piotra S. wiecznie spożone, umyśliłam dla utwierdzenia tym większego Jedności S.  na zawdzięczenie tak żarliwego y statecznego Wiary S. Katholickiey wyznania W. Oyca Andrzeia Theodorowicza, Prezbitera Żmioskiego, nie tylko przynależnych charakterowi iego wolnościach konserwować, ale też nowey łaski, nową dobroczynnością udarować, aby dla szczególney swoiey tylko wygody, na pewne Prazniki, albo uroczyste Święta, piwa sobie zwarzyć, y gorzałki spuścić iako to na Uspenyie albo zaśnienie Naświętszey Panny, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc y na Świą[…] bez wszelkiey ni od kogo prepedycyey, tak od dzierżawców, podstarościch, arendarzów, iako też y sukcesorów moich, których do tak słuszney y pobożney czynności obowiązuiemy. Waruiemy to iednak sobie teraz y napotym, aby się tenże Wielebny Ociec Theodor żadnych naymnieyszych iakimkolwiek tytułem przywłaszczonych postronnych szynków nie ważył się uzurpować, ale się iako nayskromniey w tey circumscripciey zachować bez wszelkich przeszkód Pańskiey Intraty. Przy których łaskach y faworach nie tylko przyrzeczonego W. O. Andrzeia konserwować deklaruie się, ale też y Brata iego rodzonego, Popowica Jana, sługi cerkiewnego, względem gruntów całe zachowuię y wolności stosuiąc się do danego od godny Pamięci Małżonka Dobrodzieia mego, tymże osobom Prawa, aby tam wyrażonych y opisanych Gruntów pespiecz[…] zażywać mogli. Co aby ta dyspozycya y deklaracya moia większy walor miała ręką się moią własną przy zwykłey pieczęci podpisuię. Datt w Wielkichoczach dnia 15 Septemb. Ao Dni 1690.

                                                                             Urszula Modrzewska

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Dokument przechowywany w Archiwum Państwowym w Przemyślu, ABGK 164.

Powrót