FRANCISZEK SALEZY POTOCKI WNIOSKUJE DO BISKUPA PRZEMYSKIEGO

O OBSADZENIE PAROCHII w ŚWIDNICY

 - z 14 MARCA 1757

Powrót


Franciszek Salezyusz na Krystynopolu, Tartakowie, Kitaygrodzie, Strużowie, Brachi-łowie, Mochilowie, Tulczynie, Humaniu z Złotego Potoka Potocki, Woiewoda Generał Ziem Kijowskich, Bełzki, Ropczycki, Hrubieszowski, Jabłonowski, Opaliński ζ Starosta

 

Jaśnie Wielmożnemu JMCi Xiędzu Onufremu Szumlańskiemu Biskupowi Przemyskie-mu, Sanockiemu i Samborskiemu, WMPanu przy zaleceniu usług moich do wiadomości podaię, iż wakuie ad pratens Cerkiew Boża w dobrach moich dziedzicznych kluczu wielkoockim wsi Świdnicy, a to post abjudicationem przez Dekret w konsystorzu Przemyskim 1756 5to 10bris ferowany przez tego parocha, w którey to Cerkwi aby daley Chwała Boska nie wakowała, a wszem majori cultu ampliari mogła, dlatego do przerzeczoney Cerkwi prezentuię WMPanu ex iure Patronatus mei uczciwego Teodora Kaszyńskiego z przystoynych obyczajów zaleconego mi, wnosząc za nim Instancyą, aby ten a nie inny do wspomnioney Świdnickiey Parochii był installowany y poświęcony, którego Ja przy wszelkich do tey Cerkwi należytościach, polach, ogrodach, sianożeńcach, jako dawnieysi zażywali antecesorowie, zachowuię, y od wszelkich powinności dworskich, gromadzkich et quavis titulo nazwanych ciężarów uwalniam, pozwalaiąc mu piwa warzenie, gorzałki kurzenie dwa razy do Roku na Praznik y Święta Wielkanocne lub na chrzciny, zgoła to tylko wszystko służyć Mu ma, czego zażywał przeszły świdnicki paroch, którą to Prezente dla lepszey wiary y wagi ręką własną podpisuię y pieczęcią stwierdzam. Datto w Krystynopolu Dnia 14go Marca 1757 anno

(- - -)      Jako ta Erekcya do Książki Dominik..y Świdnickiey od słowa do słowa Dnia 19 Września Roku 1796 zaingresowana została Ręką Własną stwierdzam Michał Lewicki Plenip.

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Dokument przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Warszawa (338.619.82).

Powrót