STANISŁAW SZCZĘSNY POTOCKI WNIOSKUJE DO BISKUPA PRZEMYSKIEGO

O OBSADZENIE PAROCHII w WIELKICH OCZACH

 - z 8 PAŹDZIERNIKA 1775

Powrót


…, Mohyłowie, Brahyłowie y Humaniu etc z Złotego Potoka Potocki Chorąży Wielki Koronny   …, Barski, Sokalski etc Starosta

 

Jaśnie Wielmożnemu Jmci Xiędzu Atanazemu na Szeptycach Szeptyckiemu, z Bożey y Stolicy Apostolskiey Łaski Biskupowi Przemyskiemu, Sanockiemu y Samborskiemu Jaśnie WM Panu, przy zaleceniu powinnych usług do wiadomości podaię, iż w dobrach moich dziedzicznych Miasteczku Wielkich Oczach Powiecie Lubaczowskim będących, wakuie cerkiew tytułem S. Mikołaia Biskupa Mireyskiego, do Kolacyi moiei a Dyecezyi Jaśnie WM Pana należąca, do którey ażeby lo[…] tamteyszey w Chwale Boskiey y pożytkach zbawiennych pomnażał się, umyśliłem prezentować Jaśnie WM Panu imć Xiędza Jakuba Pasławskiego, dobrze mnie z pobożności życia zaleconego y zdolności do prac w Cerkwi Bożey, tegoż aktualnie prezentuię, upraszaiąc z nim y zanim Jaśnie WM Pana, ażebyś tego, a nie kogo innego do wymienoney cerkwi Wielkoockiey przetytuować raczył, Ja zaś przy wszelkich do tey cerkwi należytościach z dawna nadanych, polach, łąkach y innych wszystkich własnościach przyrzekaiąc z sukcesorami moiemi niezawodnie go utrzymać, dla zupełnej mocy wiary i wagi też prezente podpisem ręki moiey y pieczęcią stwierdzam. Datum w Warszawie dnia ósmego miesiąca października Roku Pańskiego tysiącznego siedemsetnego siedemdziesiątego piątego

 

[.] prezentuie na Parochią wakuiącą w Wielkichoczach

Ritus Greci [.] dla Xiędza Jakuba Pasławskiego

podpisuię Stanisław Potocki ChWK

 

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Dokument przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Warszawa (338.619.139).

Powrót