ROZKAZ NR 2 NACZELNIKA POWIATU JAWORÓW

DO WÓJTÓW GMIN

PODCZAS OKUPACJI ROSYJSKIEJ

z roku 1914

Powrót


Rozkaz

Naczelnika Powiatu Jaworowskiego

 

Jaworów, 12 grudnia 1914

 

№ 2.

 

Polecam wszystkim wójtom gmin powierzonego mi powiatu, aby ściśle wypełnili moje wymienione poniżej rozporządzenia:

1.      Miasta, miasteczka i wioski utrzymywać w czystości, rygorystycznie pilnować, aby studnie i inne źródła wody pitnej nie zanieczyszczały się.

2.      Dokonać przeglądu całego terytorium gminy i głęboko zakopać znajdujące się na nim trupy padłych zwierząt.

3.      Niezwłocznie donosić o wystąpieniu chorób zakaźnych wśród ludzi i zwierząt hodowlanych.

4.      W miejscach, gdzie granice gminy przecinają ważniejsze drogi, postawić słupy; do słupów przybić tabliczki z nazwą gminy oraz wskazaniem kierunku i odległości do najbliższej wsi. Takie słupy winny być także postawione na wszystkich skrzyżowaniach dróg. Wszystkie napisy winny być w języku rosyjskim1).

5.      Niezwłocznie donosić o samowolnych postępkach żołnierzy, a także o długo przebywających we wsiach, bez wyraźnej przyczyny, wojskowych niższych stopni.

6.      Wymagać od żołnierzy zbierających w podległych mi gminach podwody, kupujących żywność lub zwierzęta hodowlane, przedłożenia mojego pozwolenia na to, a w przeciwnym przypadku natychmiast donosić mi o tym.

7.      Niezwłocznie donosić o osobach rozpowszechniających kłamliwe pogłoski lub dokonujących jakichkolwiek czynów zakłócających utrzymanie porządku w rejonie.

8.      Zezwolenia na przepustki wydawać wyłącznie osobom w pełni prawomyślnym i pamiętać, że wójt odpowiada za taką osobę.

9.      Ściśle przestrzegać tego, aby przy transakcjach handlowych i przy wymianie pieniędzy strony nie zaniżały kursu rubla ustanowionego przez rząd rosyjski (1 r. = 3,33 kor.). O poważniejszych przypadkach odchyleń od tego kursu niezwłocznie mi donosić.

10.    W żadnym przypadku nie zezwalać na sprzedaż wina i wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych; w przypadku ujawnienia sprzedaży winnych zatrzymać i niezwłocznie donieść o tym do mojego urzędu.

11.    Złodziei i grabieżców niezwłocznie aresztować i dostarczyć do mojego urzędu w celu przeprowadzenia śledztwa.

12.    Poinformować, czy w gminach istnieje pomieszczenie dla aresztantów. Jeśli nie, to przygotować i donieść mi o tym.

13.    Dostarczyć zestawienia o liczbie zebranych w gminach, w następstwie mojego rozkazu nr 1, skrzynek amunicyjnych, lawet, wozów i innych przedmiotów o przeznaczeniu wojskowym.

14.    Wobec częstych nieszczęśliwych wypadków na skutek nieostrożnego obchodzenia się z niewypałami, nakazuję wójtom wpoić ludności, żeby ich nie ruszać, a w przypaku ich znalezienia donieść o tym do mojego urzędu.

15.    Dostarczyć zestawienia o wszystkich znajdujących się w granicach gmin warsztatach, fabrykach i innych przedsiębiorstwach przemysłowych, a także o tym, w jakim stanie znajdują się obecnie.

16.    Przedłożyć dokładne zestawienia odnośnie ilości, płci, wieku i wyznania mieszkańców gminy, a także odnośnie ilości zwierząt hodowlanych, koni i wozów.

 

1) Załącza się wzory ze wskazaniem rozmiarów.


 

17.    Przedłożyć dokładne zestawienia o powierzchni ziemi obsianej oziminami i o ich stanie.

18.    Donieść, jakie należności władze austriackie ściągały z ludności gmin do czasu wojny, w jakiej wysokości i na co były przeznaczone.

19.    Dostarczyć zestawienia o opale znajdującym się w dyspozycji ludności i skąd jest pobierany.   

20.    Dostarczyć zestawienia o najbliższych miejscach wydobywania kamienia i żwiru.

21.    Przedstawić dokładne zestawienia o ilości robotników i podwód, jakie gmina może wysłać w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba. Obwieścić ludności, że za takie prace będzie płacone według taksy ustalonej dla rejonu.

22.    Niezwłocznie zamówić dla gmin pieczęcie w języku rosyjskim i przedłożyć je do zatwierdzenia.

23.    Treść moich rozkazów niezwłocznie po ich otrzymaniu obwieścić ludności.

 

Za niedokładne wypełnienie rozkazu winni będą surowo karani.

 

Naczelnik Powiatu:

 

Książę A. Urusow

 Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu; sygn. 577.12.16-17.