ROZKAZ NR 5 NACZELNIKA POWIATU JAWORÓW

DO WÓJTÓW GMIN

PODCZAS OKUPACJI ROSYJSKIEJ

z roku 1915

Powrót


Rozkaz

Naczelnika Powiatu Jaworowskiego

 

                        Miasto Jaworów, 27 marca 1915

 

№ 5.

 

§ 1.

Polecam urzędnikom policji, aby w swoich doniesieniach, a szczególnie w protokołach, podawali czas wydarzeń i nie ograniczali się do podawania samego faktu, jak na przykład: „N kupił konia”, „N odwiozła drewno”. W przypadkach, w których informator nie może podać miesiąca i daty, należy mu pomóc w odświeżeniu jego pamięci wskazując święta, przed którymi tydzień, lub po których miesiąc zaszło dane wydarzenie.

 

§ 2.

Nakazuję burmistrzowi Jaworowa nałożyć obowiązek na Inspektora Policji, aby codziennie o godzinie 10 rano stawiał się ze sprawozdaniem o zaszłościach w mieście do pomocnika Naczelnika Powiatu, kapitana Szujskiego.

 

§ 3.

Powierzam lekarzowi powiatowemu zwrócić bardzo poważną uwagę na stan sanitarny miasta Jaworowa i wszystkich zasiedlonych punktów powiatu jaworowskiego, a o wszystkich zauważonych przewinieniach w tej sprawie natychmiast składać doniesienia na piśmie do powierzonego mi urzędu w celu podjęcia odpowiednich kroków.

 

§ 4.

Rozkazuję urzędnikom, strażnikom i wójtom okazywać lekarzowi powiatowemu wszelkiego wsparcia w sprawach sanitarno-medycznych.

 

§ 5.

W celu zapobieżenia rozpowszechniania się chorób rozkazuję wójtom: a) dokonać przeglądu studni i dopilnować, aby ocembrowanie było oczyszczone z mchu, grzybów, pleśni, itp. Teren wokół studni powinien być podwyższony podsypką z ziemi lub betonowymi drenami w celu uniemożliwienia spływu zanieczyszczonej wody z powierzchni ziemi do studni.

b) Zobowiązać gospodarzy do zbierania z podwórek nawozu i śmieci, dopilnować aby szamba znajdowały się jak najdalej od pomieszczeń mieszkalnych, nie bliżej niż 10 metrów od studni i żeby gnojówka nie ściekała do kanałów i na drogi.

c) Zabronić wyrzucania wszelkiego rodzaju odpadków i wylewać pomyje na podwórka i ulice oraz wymagać, aby każdy gospodarz miał do tego osobną skrzynię.

d) Nie dopuszczać, aby handlarze skór trzymali je w pomieszczeniach mieszkalnych, w stodołach i na strychach; do składowania skór winny być wydzielone specjalne pomieszczenia, na ile to możliwe poza granicą punktów zamieszkania.

 

§ 6.

Zgodnie z rozkazem Wojennego Generał-Gubernatora Galicji informuję, że postanowieniem z dnia 12 marca 1915 roku zabrania się wszelkim osobom, poza posiadającymi specjalne zezwolenia, zakupu u wojska i u żołnierzy skór ubijanych zwierząt hodowlanych. Winni naruszenia tego zakazu będą w trybie administracyjnym podlegali grzywnie do trzech tysięcy rubli lub karze więzienia do trzech miesięcy oraz zostaną wydaleni z granic Galicji, a zakupione skóry zostaną skonfiskowane. Rozkazuję wójtom, aby o postanowieniu tym poinformowali ludność, a urzędnikom aby nadzorowali wykonanie.


§ 7.

Zwracam jak największą uwagę głowy miasta i lekarza powiatowego, na możliwie jak najczęstszy przegląd piekarń, sklepów mięsnych, jadłodajni, herbaciarni i innych instytucji handlowych z towarami spożywczymi, szczególnie w posiadaniu Żydów, a w przypadku stwierdzenia ich złego stanu sanitarnego niezwłocznie sporządzić notatkę, którą należy przekazać do powierzonego mi urzędu do dalszego rozporządzenia.

 

§ 8.

Polecam głowie miasta Jaworowa i wójtom, aby zadbali o oczyszczenie z wszelkich nieczystości domów pozostawionych przez właścicieli.

 

§ 9.

Polecam głowie miasta Jaworowa i wszystkim wójtom, aby z góry zadbali o zgromadzenie możliwie dużej ilości niegaszonego wapna kaustycznego, gdyż okazuje się ono rzeczywiście niezbędne w celu dezynfekcji i zapobieżeniu rozprzestrzeniania się chorób epidemicznych (przy zakopywaniu trupów padłych zwierząt hodowlanych, zasypywaniu szamb, latryn, itd.).

 

§ 10.

Zwracam uwagę wójtów na naprawienie wszystkich wiejskich dróg, które po stopnieniu śniegu winny być doprowadzone do pełnej sprawności.

 

§ 11.

Wszystkie instytucje handlowe winny być obowiązkowo otwarte we wszystkie dni robocze od godziny 9 rano do 6 wieczorem, a w święta od godziny 1 do 5.

Otwarcie sklepów w dni świąt prawosławnych przed godziną 1 jest zabronione.

 

§ 12.

Wszyscy właściciele instytucji handlowych powinni posiadać dokładne wagi, a sprzedaż towarów winna odbywać się zgodnie z ustalonymi cennikami. W przypadku naruszenia cenników lub niedoważania winni będą pociągani do odpowiedzialności.

Nadzór nad prawidłowym handlem nakładam na głowę miasta i funkcjonariuszy policji.

 

§ 13.

Rozkazuję wójtom dostawić do powierzonego mi urzędu wszystkich jeńców wojennych i pozostałych żołnierzy, niezwłocznie po ich przybyciu do wsi, a nadzór nad dokładnym wypełnieniem tego rozporządzenia nakładam na urzędników policyjnych.

 

§ 14.

Naczelnik Sztabu Wojennego Generała-Gubernatora Galicji, generał-major Nowogrebelski, powiadomił mnie telegramem nr 4051 z 19 marca, że Wojenny Generał-Gubernator Galicji wydał 17 marca obowiązkowe postanowienie o niezwłocznym wydaniu władzom przez ludność wszystkich posiadanych służbowych karabinów produkcji rosyjskiej, z ustanowieniem za naruszenie tego postanowienia zamknięcia w twierdzy do trzech miesięcy lub grzywny pieniężnej do trzech tysięcy rubli. Od tej pory wszystkie znalezione przez ludność karabiny winny być niezwłocznie przekazywane pod groźbą niezwłocznego zastosowania powyższego rozkazu. Za znalezienie i dostarczenie w pełni sprawnych nieprzyjacielskich karabinów, ludności i żołnierzom wypłacana będzie nagroda do sześciu rubli. Rozkazuję wójtom poinformować ludność o niniejszym postanowieniu; urzędnikom rozkazuję nadzorować jego wypełnienie.

 

Naczelnik Powiatu:

 

Książę A. Urusow

 Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu; sygn. 577.12.24-25.