SPRAWOZDANIE SYTUACYJNE MILICJI OBYWATELSKIEJ

POSTERUNKU WIELKIE OCZY

za październik 1947

 Powrót


 

Wielkie Oczy, dnia 28.X.1947 r.

Do

Powiatowego Komendanta Milicji Obywatelskiej

w   Lubaczowie

 

Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1947 r.

 

Stosownie do rozkazu Komendanta Powiatowego M.O. w Lubaczowie z dnia 24.III.1947 r., L. dz. 229/46. tj. przedkładam sprawozdanie służby politycznej zewnętrznej i śledczej.

 

Część I

 

1.   Sytuacja polityczna na terenie posterunku M.O.

 

W miesiącu sprawozdawczym nie stwierdzono żadnych oficjalnych wystąpień ze strony wrogich elementów. Ludność tutejsza dosyć możliwie ustosunkowana do dzisiejszej rzeczywistości za wyjątkiem pewnych jednostek, które są pod ścisłą obserwacją tut. Posterunku. Na terenie tut. Posterunku istnieje P.P.R., posiada członków 36, sekretarzem koła jest Sawiński Michał, któren przeprowadza zebrania partyjne prawie co niedzieli oraz występuje na zebraniach ogólnych jako przedstawiciel P.P.R., S.L. posiada około 260 członków, prezesem jest Pazowski Piotr, które w miesiącu sprawozdawczym nie wykazało żadnej działalności. Natomiast S.D., P.P.S., P.S.L. oraz Partia Pracy na terenie tut. Posterunku nie istnieją.

 

2.   Sytuacja gospodarcza i nastroje wśród ludności

 

a) W rejonie tut. Posterunku nie ma bezrobocia ponieważ ludność tut. terenu zajmuje się najwięcej pracą na roli, natomiast ziemi oprawionej było dość ponieważ pozostała po przesiedlonych Ukraińcach, co ludność tut. Rejonu zbierała plony.

 

b) Na terenie tut. Posterunku istnieją dwa zawody zasadnicze, a to urzędnicy i rolnicy.

-  W rejonie tut. Posterunku znajduje się w gromadzie Kobylnica Wołoska Cegielnia, która jest zniszczona i jest nieczynna, następnie w gromadzie Wielkie Oczy jest Gorzelnia, która częściowo jest zniszczona natomiast maszyneria główniejsza jest, co bez żadnej opieki ulegnie zniszczeniu.

-  W rejonie tut. Posterunku niema żadnych środków przemysłu, tak że surowców nie potrzeba, natomiast są robotnicy rolni, którzy zarabiają dziennie do 300 zł.

- W rejonie tut. Posterunku istnieje tylko 1 sklep prywatny wraz z wyszynkiem oraz 1 spółdzielnia Z.S.Ch.

- W miesiącu sprawozdawczym nie było wypadku wykrycia niedozwolonego handlu, natomiast w razie wykrycia sporządza się doniesienie do starostwa w Lubaczowie., co winni zostają ukarani.

- W rejonie tut. Posterunku nie istnieje sprzedaż towarów na wolnym rynku, jedynie w sklepach, co ceny są następujące: 100 kg żyta 2200 zł, 1 kg słoniny 300 zł, 1 kg masła 300 zł, 1 jajo 10 zł.

-  W miesiącu sprawozdawczym nie było żadnych przydziałów aprowizacyjnych, jedynie żywność na kartki.

-  W rejonie tut. Posterunku jest większa część zaopatrzona w opał na zimę, ponieważ jednostka W.O.P. przecinali las na drodze granicznej, co ludność tutejszego rejonu zarobili drzewa na zimę.

 

c) W rejonie tut. Posterunku nie było żadnych wystąpień przeciwko Rządu.

-  W rejonie tut. Posterunku ludność większą częścią jest ustosunkowana przychylnie.

-  W rejonie tut. Posterunku istnieje Z.S.Ch., co nie stwierdzono żadnych usterek ani przez ludność również. Natomiast ZZ nie istnieje.

-  Ludność tut. rejonu współpracuje z partiami przychylnie, ponieważ wspólnie przeprowadzili remont świetlicy w grom. Żmijowiska.

- W miesiącu sprawozdawczym żadnych demonstracji ani wieców, pochodów nie było.

- W miesiącu sprawozdawczym osiedliło się 3ch gospodarzy zza Sanu w gromadzie Kobylnica Wołoska.

-  W miesiącu sprawozdawczym nie było żadnych ulotek o treści antypaństwowych ani prorządowych.

- W miesiącu sprawozdawczym żadnych maruderów oraz ich przestępstw nie zanotowano.

 

Komendant Posterunku M.O. Witwicki Józef kapr. (-)

Wielkie Oczy, dnia 28.X.1947 r.

Do

Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej

(Ref. Służb. Zewn.) w   Lubaczowie

 

Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1947 r.

 

Stosownie do rozkazu Komendy Powiatowej M.O. w Lubaczowie z dnia 24.III.1947 r., L. dz. 229/46. tj. przedkładam sprawozdanie Służby Zewnętrznej.

 

Część II

 

a)   Sprawy organizacyjne

-  Posterunek M.O. w Wielkich Oczach posiada etat 5 milicjantów, stan jest 4ch, brak do etatu. Sieć patroli na Posterunku jest zorganizowana w ten sposób, że patrol tut. Posterunku zazębia się i utrzymuje łączność z patrolami Posterunków Kobylnica Wołoska i Łukawiec. W skład Posterunku wchodzi 2 milicjantów, ponieważ więcej nie ma.

-  Plan obchodu posterunku został sporządzony zgodnie z otrzymanym rozkazem Powiatowej Komendy M.O.

-  Służba dyżurnych pełni się na Posterunku w myśl Tymczasowej Instrukcji Służby Zewnętrznej.

-  Milicjanci tut. Posterunku posiadają częściowo wywiad stały ale najwięcej posługują się wywiadem dorywczym, ponieważ nie ma zdolnych tyle ludzi co by można zawerbować na informatorów.

 

b)   Bezpieczeństwo ogólne

-  Dla podniesienia stanu bezpieczeństwa w rejonie Posterunku urządzam często prewencyjne oraz akcje wspólne z Posterunkiem Ochronnym.

-  Dla usprawnienia służby pouczam i nakazuję milicjantów przy odprawie do służby, kontrole nie dokonuje się ponieważ mam mały stan, tak że jak wyślę do służby to zostaję sam na posterunku ponieważ jeden milicjant na urlopie, jednego zabrano do szkoły na kurs do Rzeszowa natomiast na jego miejsce nie otrzymałem milicjanta.

-  Stan bezpieczeństwa w rejonie tut. Posterunku w miesiącu sprawozdawczym poprawił się, czego dowodem jest, że nie było wypadków pojawienia się band ani innych przestępstw.

- W miesiącu sprawozdawczym żadnych charakterystycznych wypadków nie było, w kierunku zapobiegania przestępczości zastosowano wywiad i w razie zaistnienia jakiego przestępstwa meldowano do Powiatowej Komendy M.O.

-  Milicjanci tut. Posterunku M.O. zostali pouczeni o zastosowaniu się w razie zaistnienia przestępstwa w chwili pełnienia służby i znają prawo użycia broni.

-  Wiejska straż porządkowa została zorganizowana w myśl zarządzenia Powiatowej Komendy M.O. oraz jest kontrolowana przez milicjantów w czasie pełnienia służby patrolowej.

 

c)   Porządek publiczny, higiena publiczna

-  W rejonie tut. Posterunku istnieje komisja sanitarna lecz żadnej działalności nie ukazuje, ponieważ kilkakrotnie upominałem, przewodniczącym jest Buczkowski Jan.

-  W rejonie tut. Posterunku sa mosty tylko gminne małe, co w razie jakiegokolwiek zniszczenia milicjanci zwracają uwagę, co gmina natychmiast rechtuje.

-  Wykroczeń przeciwko przepisom o handlu i o ruchu ludności w miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano, ponieważ tut. rejon jest przy samej granicy, jest daleko od miasta i komunikacji kolejowej , tak że mało kto odwiedza ten rejon.

-  Wykroczeń przeciwko innym przepisom nie ujawniono.

 

d)   Rola M.O. w zakresie pomocy społecznej

-  W rejonie tut. Posterunku w gromadzie Wielkie Oczy istnieje dom starców, gdzie znajduje się 40 starych ludzi, którymi opiekują się zakonnicy, ponieważ otrzymują zapomogi ze skarbu Państwa około 50 tysięcy miesięcznie.

-  Wypadków udzielenia pomocy zabłąkanym lub bezdomnym w miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano, w razie zaistnienia tut. posterunek skierowuje drogą służbową według właściwości.

 

e)   Informacja

-  Tut. Posterunek otrzymuje częściowo od poszczególnych obywateli oraz posiada swoich informatorów, którzy udzielają w miarę możności wszelkich informacji w razie pojawienia się band lub innych przestępstw, następnie co do milicjantów z Posterunku Ochronnego w Potoku Jaworowskim stwierdziłem złe zachowanie się ponieważ są za dużo spoufaleni z ludźmi ponieważ były wypadki, że prawdopodobnie milicjant N[…] S[…] miał brać podwody i w gromadzie Kobylnica Wołoska zabierał drzewo dla jednej kobiety co ma spółkować za dużo z nim, a następnie milicjant S[…] miał się gdzieś nabawić choroby wenerycznej, co już odjechał do szpitala do Rzeszowa. Następnie donoszą mi ludzie zaufani, że Komendant Posterunku jeździ sobie do Radymna wraz z milicjantami na pijatykę, ponieważ tu w Wielkich Oczach nie ma miejsca bo ja przestrzegam, a nawet i zamykam.

-  Następnie w tut. Gminie był wójt, któren zaniedbywał w ogóle zakres swojej pracy, tak że ludność znieważyła go zupełnie, wina była jego własna, obecnie został wybrany nowy wójt, to jest sekretarz koła P.P.R. Sawiński Michał, co jest nadzieja, że nastąpi zupełnie inna praca i porządek w gminie.

 

f)    Współdziałanie z władzami i ze społeczeństwem

-  Współdziałanie z władzami Bezpieczeństwa Publ. odbywa się przez udzielanie wszelkich informacji należących do ich kompetencji oraz przez służbę represyjną.

-  Współdziałanie z władzami Administracji Publicznej odbywa się przez przestrzeganie różnych zarządzeń oraz udzielanie asysty i sporządzanie doniesień.

-  Współdziałanie z władzami Sądowymi i Prokuratorskimi odbywa się przez doprowadzenia, zatrzymanie, prowadzenie dochodzeń w razie zaistnienia przestępstw oraz wykonywanie wszelkicg poleceń, o ile możności.

-  Współdziałanie z władzami samorządowymi nie było dobre ponieważ wójt nie postępował jako wójt lecz tak jakby nie miał żadnego obowiązku, ciągle pokładał na posterunek tak choćby gmina nie istniała oraz i znieważał tym i milicję.

-  Współdziałanie z W.P. odbywa się przez udzielanie im informacji w zakresie tępienia band oraz pomocy w przeprowadzaniu akcji na żądanie dowódcy.

-  Współdziałanie z ugrupowaniami politycznymi odbywa się przez utrzymywanie ścisłego kontaktu oraz przy werbowaniu członków do partii i sporządzanie opinii, udzielanie asysty w razie potrzeby.

-  Współdziałanie ze strażami pożarnymi odbywa się następująco: w razie zaistnienia pożaru udziela się im pomocy przy dostarczaniu podwód dla straży, organizowaniu ludzi do ratowania oraz zabezpiecza się mienie od rozgrabienia.

 

g)   Nadzór nad ruchem na drogach publicznych

-  W rejonie tut. Posterunku nie ma dróg służących dla przejazdu pojazdami mechanicznymi, tut. Posterunek jedynie stosuje upomnienia oraz ukaranie doraźnym mandatem karnym gospodarzy za nie przestrzeganie przepisów drogowych.

-  W rejonie tut. Posterunku nie ma obiektów któreby miały być chronione przez specjalne straże.

 

Komendant Posterunku M.O.

(-)

Witwicki Józef kapr.

Dokument z roku 1947.

Oryginał przechowywany w Instytucie Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie, sygn. IPN-Rz-70/3.34-36.


Powrót