PRZYWILEJ LOKACYJNY MIASTA WIELKIE OCZY

z 18 MAJA 1671

(fragment)

 

Powrót


Lokacja miasta we wsi dziedzicznej

szlachetnego Modrzejowskiego, podczaszego sieradzkiego,

zwanej Wielkie Oczy.

 

W Imię Pańskie. Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Michał z łaski Bożej król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowie­cki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski. Zawiadamiamy niniejszym wszystkich zainteresowanych razem i ka­żde­­go z osobna, obecnie i w przyszłości.

Znaczne zasługi wobec Rzeczpospolitej z pełnym zaufaniem i nadzieją nie gdzie in­­dziej należy złożyć, jak w dobroczynnej dłoni władcy. Ją bowiem najwyższa władza u­s­ta­­no­wi­ła swoim pełnomocnikiem i sprawiedliwym szafarzem dobrodziejstw i za­sz­czy­­tów. Ponieważ tedy szlachetny Andrzej Modrzejowski, podczaszy sieradzki, nasz rot­mistrz, zamierzył ulokować miasto w swojej dziedzicznej wsi zwanej Wielkie Oczy, po­­ło­żonej w województwie bełzkim i prosił o naszą zgodę na tę lokację, wobec sła­w­nych i wspaniałych jego zasług żołnierskich położonych około Rzeczpospolitej, chęt­nie mu tej łaski udzielamy i zgadzamy się ulokować miasto w miejscu wyżej wy­mie­nio­­nym, zgodnie z jego życzeniem.

Tym samym niech będzie wolno każdemu człowiekowi, jakiejkolwiek na­ro­do­wo­ś­ci i stanu, czy to mie­sz­ka­ją­cemu w Królestwie czy też poza jego granicami, przybyć tam i założyć swo­je domostwo. Aby jednak napływ społeczności trzymany był w ry­zach i powię­k­szał się pod właściwym zarządem, nadajemy temu miastu prawo ma­gde­bur­skie, zwa­ne inaczej teutońskim, z którego korzystają też inne miasta w naszym kró­les­twie, i zdej­mu­jemy z chwilą obecną z jego mieszkańców wszelkie prawa ziemskie, któ­re zwy­kle stoją w sprzeczności z prawem magdeburskim i tylko temu ich pod­da­je­my i pod nie włączamy. Na mocy tego prawa (po ustanowieniu urzędu) w trybie jego nor­­mal­­ne­go stosowania, na wniosek kogokolwiek, jakiegokolwiek stanu i kondycji, we wszys­tkich sprawach, tak małych jak i wielkich, jak np. kradzież, podpalenie, za­bój­­stwo, okaleczenie członków, i wszystkich innych sprawach kryminalnych i cy­wil­nych, o­s­kar­żeni będą wzywani do stawienia się i sądzeni nie przed kim innym, jak tyl­ko przed wyżej wymienionym szlachetnym Modrzejowskim ...

Tłumaczenie z łaciny – Anna Z. Kozłowska, Kraków.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Początkowy fragment dokumentu lokacyjnego miasta Wielkie Oczy.

Kopia i tłumaczenie całego dokumentu w posiadaniu autora strony.

Oryginał przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Warszawa (MK209, s. 462n).

Powrót