PISMO STAROSTY JAWOROWSKIEGO

DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE LWOWIE

z roku 1936

 Powrót


starostwo powiatowe jaworowskie

L. Pol.W.1/2/36.   Jaworów dnia 6 listopada 1936.

Zarząd gminy wyznaniowej żydowskiej

zatwierdzenie budżetu, odwołanie

 

URZĘDOWI WOJEWÓDZKIEMU

we L w o w i e

 

przedkładam z wnioskiem na nieuwzględnienie odwołania żyd. gminy wyznaniowej z Wielkich Ócz. Gromada bowiem Wielkie Oczy niema własnego majątku, jedynie gromada chrześcijańska ma pastwisko i las i z dochodów tego majątku musiałyby być pokrywane wszystkie wydatki gromady, ludność zaś żydowska byałaby wolną od wszelkich ciężarów na rzecz gromady. Wobec takiego stanu rzeczy rada gromadzka w Wielkich Oczach uchwaliła, by jedną trzecią część wydatków pokrywała gmina żydowska w Wielkich Oczach.

 

Ponieważ jednak gmina ta do swego budżetu wydatku tego nie wstawiła, przeto Starostwo z urzędu wstawiło do budżetu po stronie wydatków na oświatę (szkołę) kwotę 500 zł., w przeciwnym bowiem razie na utrzymanie szkoły, z której korzystają i żydzi, świadczyliby tylko chrześcijanie, ze swego majątku (pastwiska i las gromady chrześcijańskiej).

 

Starosta powiatowy:

(------------)

(Kossowski)

 


Powrót

Dokument z roku 1936 należący do archiwum Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego

Oryginał przechowywany w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego, Lwów

Mikrofilm w Centralnym Archiwum Historii Narodu Żydowskiego, Jerozolima; Ref.: HM2/8901.10