AKT FUNDACYJNY SZKOŁY TRYWIALNEJ W WIELKICH OCZACH

SPORZĄDZONY PRZEZ GMINĘ ŻYDOWSKĄ

z roku 1871

Powrót


Akt fundacyiny

 

My niżej podpisani jako pełnomocnicy Gminy israelickiej Wielkichócz w powiecie Jaworowskim położonych oświadczamy w Imieniu całej Gminy israelickiej Wielkichócz, że my w celu utworzenia szkoły trywialnej w Wielkich oczach, przyłączając się w tym względzie do gmin chrześcijańskich Wielkichócz i Skolina, następujące obowiązki na wieczne czasy i bezwarunkowo na siebie przyimuiemy.

 

I. Na utrzymanie nauczycielek i pomocnika obowiązuje się gmina israelicka płacić rocznie w gotówce sto pięćdziesiąt złr w.a. i owe przez Gminę ofiarowaną kwotę w gotowych pieniędzach na wszystkich mieszkańców wyznania mojżeszowego miasteczka Wielkichócz jak inne wyznaniowe potrzeby Gminne przez przełożonych Gminy rozłożone i od nich ściągnięte mieć chcemy, aby ta należytość każdoczesnym nauczycielkom i pomocnikowi w kwartalnych ratach punktualnie z góry uiszczaną była.

 

II. Prawo prezentowania nauczycielek i pomocnika do tejże szkoły trywialnej w Wielkichoczach nadaje gmina israelicka Wielkieoczy Jaśnie Wielmożnej z Kownackich Klementynie Baronowej Hagen, a po Jej najdłuższem życiu temu, kogo Ona przeznaczy.

 

III W razie niedotrzymania wszystkich wyżej wymienionych, na siebie przez Gminę przyjętych zobowiązań, poddaje się Gmina israelicka Wielkieoczy politycznej egzekucji. Akt ten fundacyjny szkoły trywialnej w Wielkichoczach dobrowolnie zdziałany w przytomności uproszonych świadków przy wyciśnięciu pieczęci gromadzkiej w obecności przełożonych Gminy, jako do tego celu umocowani, własno ręcznie podpisujemy.

 

Działo się w Wielkichoczach dnia 30 Czerwca 1871.

 

W naszej przytomności

 

Wolf Israel - przełożony gminy israel. Wielkieoczy

Nissan Feuer - pełnomocnik gminy isr. Wielkieoczy

Leib Brodheim - pełnomocnik gminy israel. Wielkieoczy

Józef Spittal

Jako świadek Athanazy Lityński

Markus Majus – G[emainde] V[oigt] Wielkieoczy


Powrót

Oryginał znajduje się w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, sygn. 178.2.143.