KSIĘŻA GRECKOKATOLICCY

 

Powrót

 

Istniejąca od połowy XVII wieku samodzielna wielkoocka parafia obrządku wschodniego przestała istnieć w roku 1807, kiedy to przeniesiono jej siedzibę do pobliskich Żmijowisk, a reaktywowana została zaledwie na kilka lat w roku 1939. Poniższe informacje odnoszą się w pierwszej części do dawnych proboszczów wielkoockich, następnie do proboszczów działających od początku XIX wieku do połowy XX wieku w Żmijowiskach, a w końcu do działających współcześnie w Kobylnicy Wołoskiej (od 1991).

 

Grzegorz Zakałowicz

Григорій Закалович

 

Grzegorz Zakałowicz otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1709. Dnia 28 listopada 1720 został mianowany parochem wielkoockim i pełnił tę funkcję co najmniej do roku 1743. Był żonaty; miał syna (ur. 1736). Na uposażeniu parocha była „ćwierć pola, która poczyna się od Przedmieścia Wielkoockiego aż do granicy Kobylnicy Wołoskiej między miedzami, z iedney od miedzy stawarzowey, a kowalowey z drugiey”. Przy cerkwi był diak (śpiewak cerkiewny) „na gruncie pociężnym” mieszkający.

 

* * *

 

Stefan Czepetowski

Степан Чепетовський

 

Stefan Czepetowski był parochem wielkoockiej parochii nie później niż do września roku 1775. Parochia liczyła 167 „dusz do spowiedzi”.

 

* * *

 

Jakub Pasławski

Яків Паславський

 

Jakub Pasławski urodził się w roku 1743. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 października 1775, a parochem w Wielkich Oczach został mianowany 19 grudnia 1775 na wniosek właściciela dóbr wielkoockich i kolatora miejscowej parochii Stanisława Szczęsnego Potockiego. Oto fragment pisma wnioskującego o nominację dla księdza Pasławskiego:

Jaśnie Wielmożnemu Jmci Xiędzu Atanazemu na Szeptycach Szeptyckiemu, z Bożey y Stolicy Apostolskiey Łaski Biskupowi Przemyskiemu, Sanockiemu y Samborskiemu Jaśnie WM Panu, przy zaleceniu powinnych usług do wiadomości podaię, iż w dobrach moich dziedzicznych Miasteczku Wielkich Oczach Powiecie Lubaczowskim będących, wakuie cerkiew tytułem S. Mikołaia Biskupa Mireyskiego, do Kolacyi moiei a Dyecezyi Jaśnie WM Pana należąca, do którey ażeby lo[nieczytelne] tamteyszey w Chwale Boskiey y pożytkach zbawiennych pomnażał się, umyśliłem prezentować Jaśnie WM Panu imć Xiędza  Jakuba Pasławskiego, dobrze mnie z pobożności życia zaleconego y zdolności do prac w Cerkwi Bożey, tegoż aktualnie prezentuię, upraszaiąc z nim y zanim Jaśnie WM Pana, ażebyś tego, a nie kogo innego do wymienoney cerkwi Wielkoockiey przetytuować raczył, Ja zaś przy wszelkich do tey cerkwi należytościach z dawna nadanych, polach, łąkach y innych wszystkich własnościach Przyrzekaiąc z sukcesorami moiemi niezawodnie go utrzymać, dla zupełnej mocy wiary i wagi też prezente podpisem ręki moiey y pieczęcią stwierdzam. Datum w Warszawie dnia ósmego miesiąca października Roku Pańskiego tysiącznego siedemsetnego siedemdziesiątego piątego.

Ksiądz Pasławski był żonaty z Anną (ur. 1759); mieli syna Onufrego (ur. 1776). Diakiem był Iwan Nazarewicz. Parochia liczyła 300 „dusz do spowiedzi”.

 

* * *

 

Grzegorz Mankiewicz

Григорій Манкевич

 

Grzegorz Mankiewicz był parochem w Żmijowiskach co najmniej od grudnia roku 1798, pełniąc jednocześnie funkcję parocha wielkoockiego i korzystając z wszystkich przynależnych tej funkcji dóbr.

 

 

* * *

 

Iwan Truszewicz

Іван Трушевич

 

Ksiądz Iwan Truszewicz urodził się w roku 1794, a święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1827. W latach 1827-1831 był proboszczem w Żmijowskach. Jego dalsze losy i data śmierci nie są mi znane. Z protokołu wizytacji dekanalnej z 17 listopada 1830 dowiadujemy się, że diakiem w cerkwi wielkoockiej był w tym czasie Mychało Warapuczynski.

 

* * *

 

Wiktor Hruszkewicz

Віктор Грушкевич

 

Ksiądz Wiktor Hruszkewicz urodził się w roku 1804. Święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1831 i od razu został mianowany proboszczem w Żmijowiskach. Był żonaty. W roku 1846 objął na trzy lata probostwo w miejscowości Lenina Wielka, po czym osiada na stałe w Kołodrubach. Tam umiera 20 marca 1877 roku.

 

* * *

 

Julian Litynski

Юліян Літинський

 

Ksiądz Julian Litynski urodził się w roku 1820, a święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1846. W latach 1846-47 zarządza tymczasowo parafią w Żmijowiskach. O jego dalszych losach wiemy tylko tyle, że w roku 1849 był kapelanem wojskowym.

 

* * *

 

Teodozy Obuszkewicz

Теодосій Обушкевич

 

Ksiądz Teodozy Obuszkewicz urodził się w roku 1804, a święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1835. Był żonaty. W latach 1835-1847 pełnił kolejno posługę kapłańską w Husnem, Siankach, Brzusce i Leszczawie Górnej. Od 1847 aż do swej śmierci w roku 1854 był parochem w Żmijowiskach.

 

* * *

 

Iwan Pawłowski

Іван Павловський

 

Ksiądz Iwan Pawłowski urodził się w roku 1824, a święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1850. Był żonaty. Służbę kapłańską rozpoczął w Kuryłówce jako samodzielny wikary, po czym został administratorem kaplicy w Woli Oleszyckiej. W roku 1855 przybył jako tymczasowy proboszcz do Żmijowisk, lecz już w 1856 został przeniesiony kolejno do Ostrowa, Tatarów i wreszcie Baszni Dolnej, gdzie zmarł 16 stycznia 1891 roku.

 

* * *

 

Cyryl Obuszkewicz

Кирилъ Обушкевич

 

Ksiądz Cyryl Obuszkewicz urodził się w roku 1820. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1847 lat. Był żonaty i owdowiał przed rokiem 1880. Po uzyskaniu święceń został administratorem kaplicy w Pełkini i pełnił tę funkcję do roku 1856, kiedy to został nominowany parochem w Żmijowiskach. W roku 1881 zainicjował gruntowną przebudowę cerkwi w Żmijowiskach, a piętnaście lat później dokonał uroczystego poświęcenia nowo wybudowanej cerkwi w Wólce Żmijowskiej, której budową kierował wielkooczanin, majster Józef Hrybiński (Grzybiński). W dniu 2 kwietnia 1897 biskup przemyski obdarzył sędziwego już Obuszkewicza wysoką godnością kryłoszanina, o czym poinformował urzędowy miesięcznik greckokatolickiej diecezji przemyskiej. Ksiądz Cyryl Obuszkewicz zmarł w Żmijowiskach 14 maja 1899 roku po 43 latach pełnienia posługi kapłańskiej w miejscowej parafii.

 

* * *

 

Omelan Krajczyk

Омелян Крайчик

 

Ksiądz Omelan Krajczyk urodził się w roku 1872, a święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1897. Był żonaty, lecz owdowiał przed rokiem 1930. Tuż po uzyskaniu święceń został tymczasowym proboszczem w Wołczuchach. W latach 1898-99 pełnił krótko obowiązki samodzielnego wikariusza w Żmijowiskach (parochem był wtedy Cyryl Obuszkewicz). Następnie w latach 1899-1939 pełnił posługę duszpasterską kolejno w Kochanówce, Szczutkowie, Jaworowie (na małym przedmieściu), Koniuszkach Królewskich i Terszowie. W czasie pełnienia posługi kapłańskiej w Jaworowie był także działaczem lokalnego oddziału Towarzystwa „Proswita”. Jego dalsze losy i data śmierci nie są mi znane.

 

* * *

 

Eustachy Cepyński

Евстахій Цепиньский

 

Ksiądz Eustachy Cepynski urodził się w roku 1864. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1890. Był żonaty. W latach 1890-1892 pełnił obowiązki samodzielnego wikariusza w Sarnach koło Krakowca, a następnie tymczasowego administratora parafii kolejno w Pakości, Nowosielcach, Łopusznicy i Kochanówce. Od 1899 tymczasowo zarządza parafią w Żmijowiskach, a w rok później uzyskuje tam stałą nominację. Pozostał parochem Żmijowisk przez 39 lat, aż do swej śmierci 20 lutego 1938 roku. Zapisał się w pamięci wielkooczan jako rzecznik dobrych stosunków między ludnością obydwu obrządków katolickich. Utrzymywał przyjacielskie kontakty z wielkoockim księdzem rzymskokatolickim, Tomaszem Murdzą. Dwie córki księdza Cepynskiego nauczały co najmniej do 1939 roku w szkołach ukraińskich: Olena w Żmijowiskach, a Sofia (ur. 1902) od roku 1923 w Wólce Żmijowskiej.

 

* * *

 

Aleksy Holinka

Олексій Голінка

 

Ksiądz Aleksy Holinka urodził się w roku 1910, a święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1935. Pozostał w celibacie. Od roku 1935 był dwa lata samodzielnym wikariuszem w Zubkowie, od 1937 w Żmijowiskach, a w roku 1938 (po śmierci księdza Cepyńskiego) uzyskał tam tymczasową nominację na proboszcza. Sprawował ten urząd do roku 1941. Od roku 1943 do marca 1945 był proboszczem podrzeszowskiej parafii Zalesie, po czym wraz z częścią parafian został przesiedlony do Biłki koło Lwowa. Dalsze losy księdza Holinki nie są mi znane. W roku 1937 wielkooczanie-grekokatolicy zarzucali księdzu Holince, iż zaniedbuje on wymagającą remontu wielkoocką cerkiew. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że był on za czasów parocha Cepyńskiego odpowiedzialny za wielkoocką filię parafii. Wkrótce ksiądz Holinka zajął się jednak poważnie remontem i przebudową cerkwi w Wielkich Oczach i w styczniu 1939 był kandydatem wielkoockich (i skolińskich) grekokatolików na objęcie stanowiska parocha w proponowanej nowej samodzielnej parafii wielkoockiej.

 

* * *

 

Taraszewicz

Тарашевич

 

Ksiądz Taraszewicz był proboszczem w Żmijowiskach od roku 1941 do jesieni 1944, kiedy to opuścił Żmijowiska w ramach pierwszej fazy repatriacji ludności ukraińskiej na Ukrainę.

 

* * *

 

Bogdan Prach

Богдан Прах

 

Ksiądz doktor Bogdan Prach był proboszczem w Kobylnicy Wołoskiej od reaktywowania parafii w roku 1991 do roku 1995. Urodził się 23 sierpnia 1960 roku w Lesku. Został wyświęcony 7 lipca 1985 w Przemyślu. Żonaty.

 

* * *

 

Bogdan Stepan

Богдан Степан

 

Ksiądz protojerej Bogdan Stepan był proboszczem w Kobylnicy Wołoskiej od roku 1995 do roku 1999. Urodził się 7 maja 1963 w Ostaszewie Gdańskim. Został wyświęcony 20 maja 1990 w Górowie Iławieckim. Żonaty.

 

* * *

 

Jan Tarapacki

Іван Тарапацький

 

Ksiądz Jan Tarapacki był proboszczem w Kobylnicy Wołoskiej w latach 1999-2004. Urodził się w Przemyślu 25 stycznia 1972. Wyświęcony w Czerniowcach (Ukraina) 8 stycznia 1998. Żonaty, dwoje dzieci. Pełni także funkcję kapelana Straży Granicznej RP dla grekokatolików.

 

* * *

 

Vasile Stoica

Василь Стойка

 

Ksiądz Vasile Stoica jest proboszczem w Kobylnicy Wołoskiej od roku 2004. Urodził się 29 stycznia 1962 w Solca (Rumunia). Został wyświęcony 21 września 1993 w Jarosławiu. Pozostaje w celibacie. Pełni także funkcję parocha w Jarosławiu, Wietlinie i Sieniawie.

 

Powrót