RABINI WIELKICH OCZU

רבני וייעלקאצי

 

 

Niełatwo dziś zebrać informacje o wielkoockich rabinach, choć większość z nich należała do znanej dynastii rabinackiej Teomim, wywodzącej swe od korzenie od słynnego rabina Ozjasza Halewi, żyjącego w Czechach w początkach XV wieku. Poniższa lista jest z pewnością jeszcze niekompletna i w kilku przypadkach zawiera jedynie nazwiska, czasem z podaniem podstawowych dat. Stanowi ona próbę chronologicznego uszeregowania tych niekwestionowanych przywódców duchowych wielkoockiej społeczności wyznania mojżeszowego, wraz z podaniem podstawowych informacji o ich życiu i dziełach.

 

 

Mordechaj z Kutna

מרדכי מקוטנו

 

Mordechaj z Kutna, syn Samuela, to pierwszy znany z imienia, a jednocześnie najwybitniejszy z wielkoockich rabinów. Urodził się około roku 1715 w Kutnie. Jego ojcem był szanowany członek miejscowej gminy żydowskiej. Już jako młodzieniec Mordechaj wyróżniał się bystrością umysłu, bogobojnością i zamiłowaniem do studiowania Pisma. Znany był ze ścisłego przestrzegania surowych przepisów religii mojżeszowej. W okresie dorastania często przebywał w towarzystwie wybitnych mędrców i rabinów ziem polskich. Gdy dorósł, został ożeniony ze swą rówieśnicą, córką wybitnego i bogatego rabina. Młoda para zamieszkała u teścia, który dbał o zaspokojenie wszelkich potrzeb materialnych młodego człowieka, aby ten mógł się w pełni oddać studiowaniu Tory i innych świętych ksiąg. Wkrótce jego nauki stały się znane w świecie żydowskim, a jego sława dotarła także do Wielkich Oczu. Osoby stojące na czele wielkoockiej gminy zaprosiły go, aby objął wakujące stanowisko rabina. W Wielkich Oczach pojawił się około roku 1735. Jako rabin sprecyzował i wprowadził w gminie wiele przepisów religijnych.

Mordechaj z Kutna jest autorem księgi Dower szalom [Piewca pokoju] i pism z komentarzami do Księgi Psalmów i Księgi Proroków. Niestety, żadne z tych dzieł nie zachowało się do naszych czasów. Zasłynął jednak wielokrotnie wznawianym traktatem teologicznym Szaar-Melech [Brama Królewska], będącym zbiorem trzynastu rozpraw teologiczno-moralnych związanych z różnymi terminami i świętami kalendarza żydowskiego. Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1762 w Żółkwi, a ostatnie – jak dotąd – w roku 1997 w Kanadzie.

Nie znamy daty śmierci Mordechaja z Kutna, przy czym nastąpiło to z pewnością po roku 1772. Pozostawił dwóch synów, starszego Dawida i młodszego Samuela.

 

* * *

 

Mordechaj Herc Teomim

מרדכי הירץ תאומים

 

Mordechaj Herc Teomim był rabinem Wielkich Oczu do 1821.

 

* * *

 

Meir Teomim

מאיר תאומים

 

Meir Teomim był szwagrem rabina Arie, naczelnego rabina Jaworowa. Rabin Wielkich Oczu po roku 1821. 

 

* * *

 

Mordechaj Hercog

מרדכי הרצוג

 

Mordechaj Hercog urodził się około roku 1820, jako syn Józefa Hercoga, naczelnego rabina powiatu Sanok. Poślubił córkę Mojżesza Elbauma z Leżajska. Rabin Wielkich Oczu w połowie XIX w. Po nim pełnił tę funkcję jego syn Naftali Menachem. Zmarł w roku 1880.

 

* * *

 

Naftali Menachem Hercog

נפתלי מנחם הרצוג

 

Naftali Menachem Hercog urodził się około roku 1840. Syn Mordechaja Hercoga. Poślubił córkę Cwi Hirsza Glanca, naczelnego rabina Sieniawy. Rabin Wielkich Oczu przed 1860, gdy objął funkcję po swym ojcu. W roku 1889 został rabinem w miejscowości Czudec. Zmarł około roku 1900, pozostawiając dwóch synów: Mojżesza (ur. 1855), rabina Czudca po ojcu; i Arie Lejba (zm. 1934), przełożonego jesziwy w Bobowej; oraz córkę Sarę Brajnę, żonę Mojżesza Brumera z Sanoka.

 

* * *

 

Jakub Teomim

יעקב תאומים

 

Jakub Teomim urodził się w roku 1833. Syn Efraima Teomim, naczelnego rabina Krystynopola. Uprawnienia rabinackie otrzymał w roku 1851. Rozpoczął swą wieloletnią karierę rabinacką w Wielkich Oczach, gdzie został wybrany rabinem w roku 1860 i pełnił tę funkcję co najmniej do grudnia 1866. Następnie był rabinem Tarnogrodu w zaborze rosyjskim. Za radą uznanego autorytetu, Ozjasza Rokeacha z Bełza, nie przyjął oferowanej mu posady w rabinacie Opatowa. Po wydaniu w roku 1888 nakazu opuszczenia Rosji przez obcych poddanych powrócił do Galicji i w roku 1891 został przyjęty na rabina Kołomyi. Zmarł w podeszłym wieku 1 maja 1908. Pozostawił syna, Chaima Cwi Hirsza, Dajana w Kołomyi, i nieznanego imienia córkę, żonę Dawida Teomim z Kołomyi.

 

* * *

 

Izaak Teomim

יצחק תאומים

 

Izaak Teomim urodził się w roku 1837. Syn Efraima Teomim (ur. c.1810 – zm. 1879), naczelnego rabina Krystynopola, młodszy brat Jakuba. Karierę rozpoczął jako dajan w Śniatyniu w roku 1854 i w tym samym roku poślubił córkę swego stryja, Abrahama ze Zborowa i Buczacza. W roku 1865, po śmierci Jechezkela Tellera, objął po nim funkcję rabina Śniatyna. Rabin Wielkich Oczu od roku 1871 do 1879, kiedy to objął po zmarłym ojcu funkcję naczelnego rabina Krystynopola, którą pełnił 33 lata, aż do śmierci. Sprawował tam także funkcję rabina okręgowego. Był znany z przyjemnego sposobu bycia, poczucia sprawiedliwości i dobroci. Izaak zmarł 8 listopada 1911. Pozostawił synów: 1. Abraham (ur. c.1875 – zm. c.1943), jego następca w Krystynopolu od listopada 1911, okres I WŚ spędził w Wiedniu; 2. Hercel, działacz publiczny w Sanoku; 3. Efraim; 4. Mojżesz (ur. c.1880 – zm. c.1943), który asystował ojcu i bratu w rabinacie Krystynopola; oraz córki nieznanego imienia: 1. żona Efraima Hamajdesa, rabina w Bukaczowcach; 2. żona Jakuba Ungera, rabina Radziechowa.

 

* * *

 

Naftali Herc Teomim

נפתלי הירץ תאומים

 

Naftali Herc Teomim urodził się w roku 1851. Syn Mojżesza Teomim (ur. c.1825 – zm. 21.11.1887), naczelnego rabina Jaworowa (od 1848) i Horodenki (od 1860), brata Cwi Hirsza, Jakuba i Izaaka Teomim, i Estery Malki (zm. 7.03.1885), córki Salomona Liebermana z Rawy Ruskiej. Naftali Herc w roku 1871 poślubił Fajgę, jedyną córkę Menachema Manesa image006Liebermana z Glinian, gdzie zamieszkał. W końcu 1877 przyjęty do rabinatu Delatyna. Po 16 miesiącach opuścił Delatyn, gdyż jego małżonka sprzeciwiła się pobytowi tam ze względu na dużą odległość od jej rodziców. Wieloletni rabin Wielkich Oczu w latach 1879-1916. Gdy w listopadzie 1887 roku zmarł jego ojciec, był kandydatem do zajęcia po nim miejsca w Horodence, ale miejscowa społeczność wolała jego szwagra, Elimelecha Aszkenazy.

Napisał dzieło Szaar Naftali [Brama Naftalego], obejmujące responsa i nowele toraniczne, zamieszczone w napisanej przez jego ojca księdze Orajan telitai [Trzecie nauczanie] (została wydana we Lwowie w roku 1880). Ponadto stworzył jeszcze dwa tomy rozważań na temat wszystkich czterech części Szulchan Aruch. Naftali Herc Teomim zmarł w roku 1916.

 

Miał sześciu synów:

 

Józef Teomim (ur. 1874 w Glinianach – zm. 13.04.1962 w Detroit), w roku 1894 poślubił córkę Salomona Rutenberga z Rozwadowa i u niego zamieszkał. Uprawnienia rabinackie uzyskał w roku 1902. W roku 1912 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie krótko służył jako rabin kolejno w nowojorskiej synagodze imigrantów z Wielkich Oczu i w synagodze imigrantów z Rozwadowa, by w roku 1914 zostać rabinem w Detroit, w synagodze galicyjskiej „Brit Avraham”, gdzie służył aż do śmierci;

Dow Ber (Berele) Teomim (ur. c.1875 – zm. 1942), poślubił Perl Jutę, córkę Chaima Cwi Aszkenazi, rabina Przeworska, po którym objął funkcję w okresie międzywojennym;

Abraham Teomim (ur. c.1885 – zm. c.1940), poślubił córkę Efraima Zalmana Margaliot, rabina Łąki, po którym objął funkcję przed wybuchem I wojny światowej;

Efraim Teomim (ur. 1880 w Wielkich Oczach – zm. 1920 w Jaśle), poślubił córkę Cwi Elimelecha Teitelbauma z Kołaczyc, z którym początkowo prowadził interesy, po czym usamodzielnił się. W trakcie I WŚ stracił cały majątek i przeniósł się do Jasła, gdzie został admorem miejscowych chasydów;

Jona Teomim, następca ojca w wielkoockim rabinacie;

Jakub Teomim, zamieszkał w Rozwadowie;

Menachem Manes Teomim (ur. 1887 w Wielkich Oczach), poślubił córkę Chaima Poperusza z Tarnopola i zamieszkał w Kołomyi.

 

* * *

 

Jona Teomim

יונה תאומים

 

Jona Teomim urodził się w roku 1885 w Wielkich Oczach jako jeden z siedmiu synów image004Naftalego Herca Teomim i Fajgi, jedynej córki Menachema Manesa Liebermana z Glinian. Objął funkcję po śmierci swego ojca w roku 1916 i pełnił ją między obydwiema wojnami światowymi do roku 1943, kiedy to został zamordowany przez Niemców wraz z innymi Żydami miasteczka. Należał do chasydów z Bełza. Nosił honorowy tytuł Gabaj Erec Israel, czyli odpowiedzialnego za zbieranie datków na rzecz działalności osiedleńczej w ówczesnej Palestynie. Poślubił Chaję, córkę Izraela Arie Aszkenazy, rabina gminy Seret na Bukowinie. Jona i Chaja Teomim mieli trzech synów:

Naftali Herc Teomim (ur. 1921), poślubił Rachelę (Rechcię), córkę Simchy Goldberga z Sanoka. Autor księgi Binat ha-lew [Mądrość serca] poświęconej kwestiom talmudycznym, wydanej w Biłgoraju w drukarni Izraela Chaima Wajnberga w roku 1938. Zginął zamordowany przez Niemców wraz z żoną w roku 1943;

Joel Sznicel Teomim (zm. 25.06.1984 w Londynie) poślubił w roku 1932 Chaję Tehilę, córkę Issachara Dowa Berisza Halperina rabina Biecza, i wyjechał do Londynu, dzięki czemu przeżył wojnę. Jego orzeczenia religijne cytowane są w księdze Binat ha-lew autorstwa jego brata, Naftali-Herca, i w galicyjskim miesięczniku toranicznymAteret tiferet” [Korona chwały], rocznik 2, zeszyt 1 (wrzesień 1931);

Izrael Arie Teomim, którego orzeczenia religijne cytowane są w księdze Binat ha-lew. Zginął zamordowany przez Niemców w 1943 roku.